[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky]
Uživatel: Anonymní [ Přihlásit ]

Souhrnné informace o vchodových střílnách v LO vz.37


Po delší době můžeme představit nové souhrnné informace o vchodových střílnách, které reflektují poslední zjištěné poznatky o tomto pancéřovém prvku v LO vz.37.

Všichni bunkrologové a průzkumníci zde také můžou nalézt jednoduché „identifikační karty“, podle kterých rychle rozpoznají jednotlivé typy a výrobce tohoto pancéřového prvku.

Jak je známo, v objektech LO vz.37 se vyskytují tři druhy této střílny. Prozatím neznáme původní oficiální značení, proto se vymyslelo a vžilo novodobé značení vycházející z typu uzávěru střeleckého otvoru:

- Typ 1 – ozubený uzávěr

- Typ 2 – kolíčkový uzávěr

- Typ 3 – šroubový uzávěr

Toto označení 1, 2 a 3 vycházelo také z počtu nalezených střílen při terénních průzkumech. Dle informací z archivů ale tento systém značení vůbec nereflektuje původní označování. Jelikož se už ale vžil do tak značné míry, nebylo by asi vhodné tento systém nyní měnit.

Všechna data a počty jsou aktuální ke dni 19.3.2020. Jestliže uvádíme první a poslední výskyt daného typu, jedná se pak pokud možno o objekty s prokazatelným datem betonáže.

Typ 3

První vyráběný a zabudovávaný typ vchodových střílen je vzor označovaný jako „Typ 3“, tedy se šroubovým uzávěrem. Vzhled je návrhem Čs. Zbrojovky a výroba byla objednána v celkovém počtu 110 ks. Z tohoto počtu je zmapován výskyt celkem 22 ks, a to ve III. sboru 15 ks a ve IV. sboru 7 ks. Všechno to jsou objekty, které jsou vybaveny jen jedním periskopem a byly tedy stavěny na počátcích výstavby. Případný výskyt u I. sboru není možné potvrdit pro značnou devastaci objektů Pražské čáry, která byla stavěna právě v tomto období. Číslování střílen prozatím nebylo zdokumentováno a ani není známé přesné datum betonáže prvního objektu s tímto typem střílny. Dle poznámek na kartách objektů by se ale mělo jednat o IV/I/23 s betonáží před 18.5.1937.

Souhrn typu 3:

Výrobce: Čs. Zbrojovka

Doba výroby: duben-květen 1937

Množství: 110 ks

Značení: neznámo, předpoklad číselné řady 1-110 + znak výrobce

První instalace: asi IV/I/23 (kolem 18.5.1937)

Poslední instalace: neznámo

Lokace: III. a IV. sbor + pravděpodobně I. sbor

Typ 2

Druhým vyráběným vzorem je „Typ 2“ s kolíčkovým uzávěrem. Opět se jedná o typ navržený Čs. Zbrojovkou a v dokumentech je označován „dle výkresu S-210 ze dne 11.5.1937“. Ze strany ŘOP bylo objednáno 2000 ks a první dodávka 50 ks byla plánována ke dni 15.6.1937, dalších 100 ks k 25.6.1937 a pak od července každý týden 150 ks do celkového objednaného množství. Pokud byly dodávky dodrženy podle tohoto rozvrhu, tak poslední kusy byly dodány do konce září 1937. Výskyt je zmapován ve všech sborech v ČSR, kde byla výstavba zahájena (I., II., III., IV., VI. a VII. sbor) v celkovém počtu 688 ks. Střílny jsou značeny výrobním číslem a znakem výrobce (malé Z v kolečku) v prostoru pod střílnovým otvorem (viz identifikační karta vchodové střílny Typ 2). Tato čísla jsou jedinečná a prozatím nejnižší identifikované číslo je 173 a nejvyšší 1806. Zatím není možno definovat počátek a konec číselné řady, jelikož není možné vyloučit, že se jedná o jednotnou číselnou řadu spolu s typem 3. V tuto chvíli nejstarší a nejmladší identifikovaný objekt s tímto typem střílny je IV/IV/900 ze dne 16.6.1937, tedy jen jeden den po předpokládané první dodávce od výrobce a II/A/266 ze dne 30.9.1938. Objekt III/16/6088 je taktéž vybaven střílnou typu 2 a byl s největší pravděpodobností betonovaný až v říjnu 1938, ale přesné datum bohužel není známo. Je možné konstatovat, že střílny se instalovaly průběžně po celou doby výstavby LO vz.37.

Souhrn typu 2:

Výrobce: Čs. Zbrojovka

Doba výroby: červen-září/říjen 1937

Množství: 2000 ks

Značení: nalezena čísla od 173 až 1806, předpoklad číselné řady 1-2000 (nebo 111-2110) + znak výrobce

První instalace: IV/IV/900 (16.6.1937)

Poslední instalace: II/A/266 (30.9.1938), pravděpodobně ale III/16/6088 (říjen 1938)

Lokace: všechny sbory v ČSR

Typ 1

Třetím a nejčastějším vzorem vchodové střílny je „Typ 1“ s ozubeným vedením uzávěru. Tady se jedná přímo o návrh z konstrukce ŘOP, a proto bylo možné zadat výrobu více dodavatelům. Zatím byli identifikování tři dodavatelé:

Báňská a hutní spol., Třinec – dále používaná zkratka „TŽ“

Rudolf Bächer, Roudnice nad Labem – zkratka „B“

Moravské ocelárny, Olomouc – zkratka „MO“

Nejsou známy přesné počty objednávek od jednotlivých výrobců, ale podle nalezených čísel lze odvodit alespoň minimální vyrobené množství. Pro výrobce „TŽ“ je to 4500 ks, pro „B“ 4000 ks a pro „MO“ minimálně 1000 ks, což je celkem 9500 ks. Pokud ze známých informací o postavených a zadaných úsecích v celé ČSR a vyhodnotíme potřebu vchodových střílen, dojdeme k počtu téměř 12000 ks do konce roku 1938. To počítáme ale jen skutečně zadané a nikoliv pouze plánované úseky. Když sečteme všechny tři typy střílen, tak celkové množství je 11610 ks. Proto lze tvrdit, že střílen typu 1 bylo ještě více (+ 500 ks a více), ale zatím není možno určit jejich výrobce. Vzhledově jsou od všech výrobců identické, ale podle detailů, které budou popsány níže, lze odlišit jednotlivé dodavatele i přibližné období výroby.

Typ 1, výrobce TŽ

Spolu s výrobcem Bächer se bezesporu jedná o největšího výrobce vchodových střílen. Celkem bylo vyrobeno v TŽ minimálně 4500 ks. Výskyt je ve všech sborech v ČSR a prozatím bylo nalezeno 875 ks nesoucí označení TŽ. Identifikace je jednoduchá, a to podle typického znaku výrobce – v kolečku umístěná trojice kladívek a perlíků a vyraženého čísla na střílně. První výroba se označovala vyraženým znakem nad pravým vedením s ozuby a později je znak umístěn jako nálitek na typickém místě uprostřed dole pod nálitkem pro přejímací značku. Rozhraní změny značení bylo nalezeno v okolí čísel 270 – 285, kdy se střídá jak staré, tak nové značení (úsek IV/X). Výrobní čísla jsou v obou případech vždy umístěna nad levém vedení s ozuby a tvoří ucelenou číselnou řadu od 1 do xxxx. V terénu byla nalezena čísla od 60 do 4424. Podle starších informací na ropiky.net bylo objeveno i číslo 5577 (I/166/41), ale prozatím nebylo fyzicky ověřeno a nemůžeme vyloučit, že se jedná o chybu. Střílny byly vyráběny od června/července 1937 až do ukončení výroby v říjnu 1938 a podle nálezů z terénu v roce 1937 bylo vyrobeno minimálně 900 ks. První instalovaný objekt se střílnou „TŽ“ je I/E-22/3 z 21.7.1937 a posledními pak 5 objektů betonovaných 30.9.1938 (II/CH1/109, II/R1/8, II/R1/214, II/S1/212 a II/Z3/148).

Souhrn typu 1 „TŽ“:

Výrobce: Báňská a hutní společnost Třinec (dnes Třinecké železárny)

Doba výroby: od července 1937, do zastavení výroby v říjnu 1938

Množství: minimálně 4500 ks

Značení: nalezeny čísla od 60 až 4424, číselná řada 1-xxxx + znak výrobce

První instalace: I/E-22/3 (21.7.1937)

Poslední instalace: 30.9.1938 – viz text

Lokace: všechny sbory v ČSR

Identifikace v terénu: znak výrobce – viz identifikační karta vchodové střílny Typ 1 TŽ

Výrobní číslo vždy umístěné nad levým ozubením (i pokud se vám nepodaří nalézt znak výrobce)

Typ 1, výrobce B

Výrobce Bächer patří co do objemu s TŽ k největším výrobcům vchodových střílen a do ukončení výroby zajistil pro účely výstavby přibližně 4000 ks. Výskyt je lokalizován hojně jen ve sborech v Čechách a na Moravě (I. – IV. sbor) a v jednom jediném případě i na Slovensku u VI. sboru (úsek R-I). Počítáme i s tím, že se dodávaly na VII. sbor, ale prozatím zde nebyly nalezeny (moc se toho nedochovalo). Celkem bylo identifikováno 755 objektů s typickým kalíškem na vchodové střílně, tedy znakem výrobce umístěného uprostřed dole pod střílnovým otvorem. Číselná řada je umístěna na nálitku nad tímto kalíškem, ale je to tady komplikovanější, jelikož pro rok 1937 i 1938 začínají řady vždy od čísla 1. Rozlišovacím znakem je zde tedy buď jen značka přejímky ŘOP („R“, lvíček a vyražený rok „37“ nebo „38“) a směr ražení čísel. Pro rok 1937 je ražba v normálním směru a v roce 1938 se razily značky „vzhůru nohama“. Na střílnách se dále objevují nálitky s čísly vlevo (0 až 5 a písmeno „E“) a vpravo (0 až 2) uprostřed stran. Někdy mohou být „vzhůru nohama. Pod znakem výrobce je vyražené číslo (0 až 11). Jejich význam není zcela objasněn, ale zřejmě se jedná o způsob označování jednotlivých odlévacích forem a v kombinaci možná i jednotlivých sérií. Střílny byly vyráběny od června/července 1937 až do ukončení výroby v říjnu 1938 a podle nálezů z terénu v roce 1937 bylo vyrobeno minimálně 1000 ks (nejvyšší nalezené číslo R37 994) a pro rok 1938 bylo vyrobeno minimálně 2500 ks (nejvyšší nalezené číslo R38 2334). První instalovaný objekt se střílnou „B“ je I/E-22/4 z 15.7.1937 a posledním pak I/114/46 betonovaný až po 8.10.1938 (ale přesné datum není známo).

Souhrn typu 1 „B“:

Výrobce: Rudolf Bächer, Roudnice nad Labem

Doba výroby: od července 1937, do zastavení výroby v říjnu 1938

Množství: minimálně 4000 ks

Značení: znak výrobce „kalíšek“, 2x číselná řada 1-xxxx na nálitku nad znakem (viz text) + další značení čísly na stranách základní desky střílny.

První instalace: I/E-22/4 (15.7.1937)

Poslední instalace: I/114/46 (po 8.10.1938)

Lokace: I., II., III., IV. a VI. sbor

Identifikace v terénu: znak výrobce – viz identifikační karta vchodové střílny Typ 1 B

Výrobní číslo na nálitku mezi střílnovým otvorem a znakem výrobce, čísla po stranách základní desky (objevují se ale i desky čisté, bez jakýchkoliv nálitku s čísly). Pokud je střílna ještě kryta bedněním a nemůžete nic z těchto znaků nalézt, prohlédněte si pozorně obě ozubená vedení. Pokud na žádné z nich není nikde číslo ani znak, jedná se pak s největší pravděpodobností o střílnu z produkce Bächer (s výjimkou prvních cca 180 ks od výrobce „MO“)

Typ 1, výrobce MO

Moravské ocelárny Olomouc jsou třetím výrobcem vchodových střílen a do ukončení výroby vyprodukovaly pro účely výstavby přibližně 1000 ks. Výskyt je lokalizován prozatím jen ve sborech v Čechách a na Moravě (I. – IV. sbor) a to převážně v II a IV. sboru. U III. sboru byly nalezeny v úseku 10 a I. sbor je zastoupen úseky 173 a 183. Při průzkumech bylo nalezeno zatím 236 ks střílen MO. Číselná řada 1-xxxx je jednotná pro oba roky produkce. V terénu byla nalezena čísla od 114 do 887. Stejně jako u TŽ, tak i zde máme dva typy značení. Starší typ má vyražené výrobní číslo a znak výrobce v prostoru pod nálitkem u střílnového otvoru – „MO“ umístěné v oválu a vedle výrobní číslo. Přibližně do čísla 180 je ale číslování přemístěno nad pravé ozubené vedení (zřejmě pro lepší identifikaci výrobce), kdy nahoře je číslo a pod ním „MO“. Výroba byla zřejmě zahájena až jako poslední někdy kolem srpen/září 1937 a podle nálezů z terénu v roce 1937 bylo vyrobeno přibližně 400 ks. První instalovaný objekt se střílnou „MO“ je II/G1/308 ze 17.9.1937 a posledním doloženým objektem pak II/CH3/10 ze dne 9.9.1938.

Souhrn typu 1 „MO“:

Výrobce: Moravské ocelárny, Olomouc

Doba výroby: od srpna/září 1937, možná až do zastavení výroby v říjnu 1938

Množství: přibližně 1000 ks

Značení: znak výrobce „MO“ a číselná řada 1-xxxx

První instalace: II/G1/308 (17.9.1937)

Poslední instalace: II/CH3/10 (9.9.1938)

Lokace: I., II., III., IV. sbor

Identifikace v terénu: znak výrobce – viz identifikační karta vchodové střílny Typ 1 MO

Výrobní číslo a znak výrobce je umístěno nad pravým ozubeným vedením s výjimkou prvních cca 180 ks od výrobce „MO“, kdy je znak umístěn pod střílnovým otvorem.

Níže je statistický přehled výskytu jednotlivých typů vchodových střílen i výrobců a jejich zastoupení v jednotlivých sborech. Bylo nalezeno i dalších 462 střílen typu 1, kde nebylo možné identifikovat výrobce. Dále je zde přehled dochovanosti střílen v jednotlivých sborech a procento jejich zmapování.

P.S. Rádi přidáme do statistiky informace od všech, kdo by chtěli přispět k celkovému přehledu jak střílen vchodových, tak i hlavních kulometných střílen a mají z historie vypsané čísla a jejich umístění v objektech a jsou ochotni se o ně podělit. Předem děkujeme.

Všechna data a informace vycházejí z veřejných zdrojů a pramenů.

Všem moc děkujeme

Petr Šenkyřík, Libor Martinů, Jan Kubálek

Zdroje a literatura:

  1. www.ropiky.net
  2. www.opevneni.cz
  3. www.prazskacara.cz
  4. Velká kniha o malých bunkrech; Svoboda, Lakosil, Čermák; MF 2011, ISBN 978-80-204-2422-8
  5. Informacím ze soukromých archivů poskytnutých Janem Lakosilem, Tomášem Svobodou, Ivo Vondrovským
  6. terénních průzkumů autorů a jejich dalších kolegů a přispěvatelů.
  7. Fotografie: Libor MartinůVloženo: 20.3.2020
Autor: Petr Šenkyřík
Copyright ropiky.net ©1999-2020