[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 3.238.118.27 () [ Přihlásit ]

Souhrnné informace o hlavních kulometných rámech v LO vz.37 - aktualizace 25.12.2022


Téměř po roce a pro tentokráte jako malý povánoční dárek, vám opět předkládáme již čtvrtou aktualizaci našeho článku o hlavních kulometných střílnách (rámech).

Hlavní kulometná střílna neboli „rám“, se vyráběl celkem ve třech základních variantách. Všechny varianty měly stejný odměr ± 30°, ale lišily se náměrem a použitím pro tloušťky zdí objektů.

Rám pro tloušťku zdi 60 cm s náměrem ±20° - označovaný jako „normální“ (N)

Rám pro tloušťku zdi 50 cm s náměrem ±20° - označovaný jako „zeslabený“ (X)

Rám pro tloušťku zdi 60 cm s náměrem +20°/ -30° - označovaný jako „depresní“, "speciální" nebo taky zlidověle „velký“ (D)

Z dostupných dat lze vyčíst, že celková potřeba těchto rámů pro roky 1937 a 1938 (počítáno jen se skutečně zadanými úseky) byla 23425 ks. Toto číslo ale nezahrnuje zadané úseky, u kterých nevíme typy navržených objektů (třeba III/25, III/17 a další). Celkem bylo ze strany ŘOP objednáno 24700 ks normálních, 500 ks depresních a 800 ks zeslabených rámů. V roce 1937 se podařilo zabudovat 6965 ks a v roce 1938 pak 10132 ks. U dalších 308 ks neznáme datum betonáže. Celkem tedy bylo zabudováno 17418 ks rámů všech variant. Pro zajímavost to je přibližně 3100 t materiálu. Do dnešních dnů se mohlo vzhledem k zachovalosti objektů dochovat až 9976 ks (57,3 %), z toho 4227 ks z roku 1937 (60,6 %), 5684 ks z roku 1938 (56,1 %) a 65 ks u kterých neznáme datum betonáže (21,6 %). Toto číslo ale bude ve skutečnosti nižší, jelikož mnoho střílen je vytržených či jinak poškozených a znehodnocených.

Nám se podařilo zmapovat a identifikovat 4676 ks rámů, což je 26,8 % ze všech zabudovaných a 46,9 % z teoreticky dochovaných střílen. Také máme i identifikace některých střílen umístěných mimo území ČSR. Zatím jich máme evidováno 26 ks.

Postupně se seznámíte s jednotlivými variantami, výrobci a odlišným způsobem značení.

Všechna data a počty jsou aktuální ke dni 24.12.2022. Jestliže uvádíme první a poslední výskyt daného typu, jedná se pak pokud možno o objekty s prokazatelným datem betonáže.

Zásadní novinkou, která se v poslední době objevila, je zjištění, že na každém rámu byl vyražen jak z vnitřní, tak i vnější strany záměrný kříž, který určoval základní pozici zbraně a sloužil pro správné umístění rámu do bednění před betonáží. Rysky kříže jsou vyraženy na okrajích rámu. Tyto rysky se vyskytují na všech typech a u všech výrobců. Pomocí měření výšek těchto záměrných křížů u jednotlivých rámů v objektu by se dal jednoduše a velmi přesně zjišťovat výškový rozdíl střílen u daného objektu (viz karta objektu v databázi).

Rám „normální“ (N) – stěna 60 cm / náměr ±20°

Je to základní, nejčastěji se vyskytující varianta rámu střílny. Byl vyráběn od počátku produkce až do jeho zastavení v říjnu 1938. Pro rok 1937 byla finálními dodávkami pověřena Čs. Zbrojovka Brno (ZB). Ta v roce 1938 ale již rámy nevyráběla a ŘOP je zadalo několika dalším firmám, a to:

Vítkovickému hornímu a hutnímu těžířstvu (VHHT)

Škodovým závodům v Plzni (Š)

ČKD (Č)

slévárnám Ignáce Storka, Brno (S)

a Moravským ocelárnám v Olomouci (MO)

Odhadovaná, či z archivu potvrzená celková objednávka tohoto typu rámů u jednotlivých výrobců je:

ZB – 9200 ks

VHHT – 7800 ks

Š – 5500 ks

Č – odhadujeme 1100 ks

S – odhadujeme 600 ks

MO – odhadujeme 500 ks

Celkem objednáno 24700 ks

Rám „N“, výrobce ZB

Pro rok 1937 si ŘOP z počátku objednalo celkem 9000 ks (± 15 %) rámů střílen „N“ a zeslabených „X“. V první odvolávce se ZB zaručilo vyrobit celkem 7000 ks rámů „N“ a 620 ks rámů „X“ s termínem dodání 30.9.1937. Z dokumentů ale vyplývá, že samotné odlitky pro rámy „N“ nevyráběla ZB, ale jeho subdodavatelé: 6000 ks VHHT, 1000 ks MO (Moravské ocelárny) a Škoda Plzeň. Odlitky od VHHT rozpoznáme podle čtyřmístného čísla na šikmé ploše pod střeleckým otvorem a rámy od Škody jsou značeny na vnější straně kódem ZB 5251. Na dodaných odlitcích pak ZB prováděla jen finální opracování. Už 11.6.1937 ŘOP požaduje navýšení počtu rámů „N“ na 8000 ks s termínem dodání do 31.10.1937. Podle nalezených čísel rámů a porovnání betonáží jednotlivých objektů je možné s vysokou pravděpodobností říci, že nakonec požadavek ŘOP byl ještě vyšší, a přesto se podařilo do konce roku 1937 dodat všechny objednané rámy. Výskyt je zmapován ve všech sborech v ČSR, kde byla v roce 1937 výstavba zahájena (I., II., III., IV., VI. a VII. sbor), v počtu 2085 ks. Další 1 ks je pak identifikován v zahraničí.

Rámy jsou značeny výrobním číslem a znakem výrobce (malé Z v kolečku, nebo jen „z“) na pravém horním nálitku obvodu rámu ve střelecké místnosti (viz identifikační karta „N / ZB“). Pro čísla 1-200 je znak „z“ před číslem a výška fontu písma ražby je přibližně 5 mm. Od čísla 1001 výše je pak znak za číslem a ražba má velikost kolem 10 mm. Zprvu se vyskytuje jen „Z“ za číslem, později je za číslem celý znak Zbrojovky. Střílny s čísly 3 až 7 mají ražbu na levém horním nálitku, kdežto číslo 24 už na pravém. U čísel 1041 a 1046 to je ale znovu levý. Další značení bylo provedeno číslem napsaným bílou barvou na vnitřní straně rámu. Číslu předchází zkratka dodavatele „ZB“. Čísla napsaná a vyražená jsou vždy shodná. Finální nátěr rámu od ZB po instalaci (jakož i u ostatních výrobců užívající tento způsob označování) toto značení ale překryl. Tato čísla jsou jedinečná a prozatím nejnižší identifikované číslo je 3 a nejvyšší 9984. Číselná řada ale není ucelená a je přerušena od čísla 201 do 1000, kdy tuto řadu využívá zeslabený rám „X“. Z těchto dat lze vyčíst, že bylo v roce 1937 vyrobeno 9200 ks rámů „N“. Zcela jistě nejstarším objektem s rámem od ZB bude ten úplně první vybetonovaný objekt, ale zatím netušíme, který přesně to je. Snad se jedná o IV/I/23, betonovaný před 18.5.1937. Posledním objektem s přesně známým datem betonáže je pak II/L1/270 ze dne 28.9.1938. Je možné tedy konstatovat, že rámy se instalovaly průběžně po celou doby výstavby LO vz.37.

Během výroby došlo ke drobné změně designu levého dolního nálitku u střílnového otvoru. Pravděpodobně prvních 1050 ks (do čísla 1850) má nálitek obdélníkového tvaru (jako ostatní tři), ale další rámy mají již nálitek zkosený. Podle porovnání betonáží jednotlivých objektů došlo k této změně začátkem července 1937. Nedávno byla ale objevena střílna se starým nálitkem a číslem 6098. Jedná se zatím o jediný nález ve vyšší číselné sérii. Pravděpodobně se tady bude jednat o výjimku na omezeném množství kusů, kdy do výroby byl dán starý odlitek. Proč k tomu ale došlo zatím nevíme.

Část první série 200 ks střílen (výr. č. 1 – 200) byla dle dosavadních zjištění dodána do III. sboru v pravděpodobném počtu 80 ks a rozdělena takto: úsek 3 – 16 ks, 4 – 2 ks, 5 – 20 ks, 6 – 18 ks, 8 – 24 ks. Střílny zde měly být dle plánu distribuovány v rozmezí 22. 5. až 19. 6. 1937. Dále byly střílny z této série dodány do IV. sboru do úseků I, II a III, a to v zatím neznámém počtu. V terénu jich zde bylo prozatím nalezeno 15 ks. Dodání do dalších sborů nebylo nálezem v terénu prozatím potvrzeno, je však pravděpodobné (I. sbor). Z první série 200 ks bylo prozatím dohledáno celkem 41 střílen.

Pro zajímavost, výrobce ZB byl největším dodavatelem střílen pro účely stavby LO vůbec. Pokud sečteme dodávky rámů střílen „N“, „X“ a vchodových střílen typu 2 a 3, dojdeme k celkovému počtu 12110 ks střílen, a to ještě nejsou připočteny další pancéřové prvky pro budované TO.

Souhrn rámu „N“, výrobce ZB:

Výrobce:

Čs. Zbrojovka Brno

Subdodavatelé:

VHHT, MO, Škoda

Doba výroby:

duben-listopad/prosinec 1937

Množství:

9200 ks

Značení:

Nalezena čísla od 3 do 157 a od 1041 do 9984, výrobní číslo se znakem výrobce vyraženo na pravém horním nálitku obvodu rámu ve střelecké místnosti, číselná řada 1-200; 1001-10000 + znak výrobce (umístění viz text). Další číselné značení bylo prováděno bílou barvou na základový nátěr v pravé svislé zkosené ploše rámu a předcházela mu zkratka výrobce, tedy „ZB“. Čísla barvou a čísla vyražená se vždy shodují. U některých střílen se dají nalézt vyražená čtyřmístná čísla na šikmé ploše u otvoru pro čep. Takto jsou značeny rámy od subdodavatele VHHT – viz níže.

První instalace:

asi IV/I/23 (kolem 18.5.1937)

Poslední instalace:

II/L1/270 (28.9.1938)

Lokace:

Všechny sbory v ČSR

Rám „N“, výrobce VHHT

V roce 1938 ŘOP rozdělilo požadavky na výrobu rámů „N“ více dodavatelům. Vzhledem k předchozím zkušenostem subdodavatele pro ZB byl osloven výrobce VHHT. Spolu s rámy „N“ dodával výrobce VHHT i depresní střílny „D“. Rámy se vzhledově neodlišují od dodávek ZB z roku 1937 a jsou již jen se zkoseným nálitkem u střílnového otvoru. Výskyt je zmapován ve všech sborech v ČSR, kde byla výstavba zahájena (I., II., III., IV., VI. a VII. sbor) v počtu 1107 ks. V zahraničí máme potvrzeno prozatím dalších 9 ks střílen VHHT.

Střílny jsou značeny výrobním číslem bez znaku výrobce opět na pravém horním nálitku obvodu rámu ve střelecké místnosti (viz identifikační karta „N / VHHT“). Rozpoznávacím znakem ale je, že první číslice je vždy „0“. Tato čísla jsou jedinečná a prozatím nejnižší identifikované číslo je 01009 a nejvyšší 07112. Číselná řada je ucelená a nepřerušená. I další značení je stejné jako u výrobce ZB, tedy číslo napsané barvou na vnitřní straně rámu. Jen místo zkratky „ZB“ je zde písmeno „R“. Podle toho byl také identifikován výrobce, jelikož stejné „R“ je i u depresních rámů. U nich je známo, že je vyráběla jen VHHT. Číslo napsané a vyražené se shoduje. U některých střílen se dochovala i vyražená čtyřmístná čísla na šikmé ploše u otvoru pro čep. Číselnou řadu nebo systém číslování se nám zatím rozluštit nepodařilo. U odlitků z roku 1937, které byly následně opracovány v ZB, byla nalezena čísla 3636 až 4482 a pro výrobky z roku 1938 pak 5901 až 7575. Z nálezů v archivech nyní víme, že u VHHT bylo pro rok 1938 celkem objednáno 7800 ks rámů „N“ a dodat ke sborům se podařilo 6331 ks. První známý vybetonovaný objekt s rámem od VHHT je II/O1/9 ze dne 14.4.1938. Posledními známými objekty jsou pak II/CH1/109 a II/R1/214 ze dne 30.9.1938.

Na základě nálezů v terénu se nám podařilo částečně rekonstruovat číselné řady střílen, které byly dodány do jednotlivých sborů. Tučně jsou vyznačeny jednoznačně identifikované hranice dodávek mezi sbory:

I. sbor: 05331 – 05520, 05703 – 05716, 06100 - 06216

II. sbor: 01001 – 01160, 01612 – 01660, 02016 – 02065, 02653 – 02747, 02801 – 02822, 02996 – (03165), 05898 – 06099, 06223 – 06457, 06837 - 07112

III. sbor: 01700 – 01719, 02341 – 02416, (02501 – 02515), 03386 – 03435, (04320 – 04360), 04878 – 04927, 04940 – 05009, 06715 - 06772

IV. sbor: 01161 – 01300, 01586 – 01595, 01721 – 01786, 02457 – (02500), (02516) – 02648, 03166 – 03385, 04712 – 04871, 04928 – 04939, 05011 – 05030, 05544 - 05607

VI. sbor: 01301 – 01371, 01867 – 01983, (02901 – 02990), (03493) – 03582, 03767 - 03812

VII. sbor: 03436 – 03492, (04460) - 04623

Souhrn rámu „N“, výrobce VHHT:

Výrobce:

Vítkovické horní a hutní těžířstvo

Doba výroby:

únor – září/říjen 1938

Množství:

objednáno 7800 ks, dodáno 6331 ks, dalších 1352 ks v různém stádiu rozpracovanosti

Značení:

nalezena čísla od 01009 do 07112, výrobní číslo vyraženo na pravém horním nálitku obvodu rámu ve střelecké místnosti, číselná řada 01001 – 08800. Další značení bylo prováděno bílou barvou na základový nátěr v pravé zkosené svislé ploše rámu. Číslo se vždy shodovalo s číslem vyraženým na pravém nálitku a předcházela mu zkratka výrobce „R“. Číslo na šikmé ploše pod otvorem pro čep.

První instalace:

II/O1/9 (14.4.1938)

Poslední instalace:

II/CH1/109, II/R1/214 (30.9.1938)

Lokace:

Všechny sbory v ČSR

Rám „N“, výrobce ŠKODA

Tak jak ostatní subdodavatelé odlitků pro ZB v roce 1937, se v roce následujícím zapojil do přímých dodávek pro ŘOP i další významný výrobce ve zbrojním průmyslu, Škodovy závody v Plzni. Opět jsou střílny jednotného vzhledu se zkoseným nálitkem u střílnového otvoru. Jisté detaily ale nám mohou pomoci identifikovat rámy od Škody. Jedná se o zvláštní úzký tvar obou horních nálitků bez vyraženého čísla nebo znaku na obvodu rámu střílny ve střelecké místnosti. Výskyt je zmapován a archivními podklady potvrzen v I., II., IV. a VII. sboru. Prozatím bylo nalezeno 657 ks. Z dokumentů bylo patrné, že do VII. sboru bylo dodáno celkem 573 střílen. Vzhledem k devastaci tohoto sboru jsme se domnívali, že jsou střílny ztraceny. O to větší překvapení to bylo, když jsme při analýze zjistili, že v úsecích LII až LVI je plánováno přesně 573 ks střílen. Následně byla při terénních průzkumech naše domněnka i potvrzena. Nedávno byl potvrzen výskyt střílen z produkce Škody i ve III. sboru, ale ten není původní a jedná se o střílny opětovně zabetonované při poválečné reaktivaci objektů. Další 3 ks byly nalezeny při průzkumech opevnění v zahraničí.

Jak již bylo zmíněno výše, Škoda značila své odlitky kódem ZB 5251 na vnější straně rámu (pod betonem). „ZB“ odkazuje na původní dodávky v roce 1937. Existují i další dva kódy, a to ZB 5252 pro velký uzávěr a ZB 5253 pro malý uzávěr.

Střílny jsou značeny odlišným způsobem než u předchozích dvou výrobců. Setkáváme se zde se dvěma číselnými řadami. První řada čísel je výrobní číslo a je vyraženo převážně na pravém dolním nálitku u střílnového otvoru. Druhým číslem, jehož význam není zcela potvrzen, je pětimístné číslo vyražené na pravém horním nálitku u střílnového otvoru. Domníváme se, že se jedná buď o označení šarže (výrobní dávky) základní taveniny, nebo o sérii opracování. Prozatím ho označujeme jako „sériové číslo“. U prvních přibližně 500 ks je toto umístěno přehozeno. Na levém horním nálitku u střílnového otvoru je pak vyražen ještě znak Škody. Znak výrobce je umístěn i z vnější strany svislého sešikmení rámu a je běžně schován pod betonem objektu (viz identifikační karta „N / ŠKODA“). Číselná řada výrobních čísel je ucelená, nepřerušená a čísla se neopakují. Prozatím nejnižší identifikované číslo je 52 a nejvyšší 3216. Druhá skupina čísel není ucelená a čísla se opakují vždy u několika kusů rámů. Zatím nejčastější výskyt je 4 ks rámů se stejným číslem, ale v jednom případě už máme potvrzeno i 6 rámů. Čísla začínají 16xxx a 17xxx. Pravděpodobně byly ale vyrobeny rámy i se sériovým číslem začínajícím 18xxx. Ty se ale zatím nepodařilo objevit. Nejvyšší číslo prozatím je 17943. Podle archivních podkladů se podařilo do října 1938 vydodat jednotlivým sborům 3798 ks rámů a dalších 397 zůstalo uskladněno ve Škodovce. První známý vybetonovaný objekt s rámem Škoda je II/K1/299 ze dne 24.5.1938. Posledním objektem je potom II/R2/50 ze dne 29.9.1938.

Na základě různých podkladů a archiválií se nám snad podařilo rekonstruovat přibližné číselné řady střílen (s jistotou do čísla 1000), které byly dodány do jednotlivých sborů:

I. sbor: 1-50, 311-485, 696-945, 1046-(1208), (1945)-(2044) + další čísla nad 2600

II. sbor: 51-310, 486-585, 946-1045, (1209)-1400, (1451)-(1648), (1810)-(1944), (2251)-(2400)

IV. sbor: 586-695

VII. sbor: 1401-(1450), (1649)-(1809), (2045)-(2250) + dalších 156 ks

Souhrn rámu „N“, výrobce ŠKODA:

Výrobce:

Škodovy závody, Plzeň

Doba výroby:

březen – září/říjen 1938

Množství:

objednáno 5500 ks (série I. 2700 ks dne 5.2.1938, série II. 2000 ks dne 8.7.1938, série III. 800 ks dne 8.9.1938), vyrobeno 4195 ks

Značení:

nalezena čísla od 52 do 3216, umístění čísla viz text, číselná řada 1 – 5500. Sériová čísla nalezena od 16512 do 17943, umístění viz text, číselná skupina 16xxx – 18xxx. Umístění znaku výrobce viz text

První instalace:

II/K1/299 (24.5.1938)

Poslední instalace:

II/R2/50 (29.9.1938)

Lokace:

I., II., IV. a VII. sbor

Rám „N“, výrobce ČKD

Dalším výrobcem rámů „N“ je společnost ČKD. Jako u předešlých výrobců, jsou střílny jednotného vzhledu se zkoseným nálitkem u střílnového otvoru. Výskyt je prozatím zmapován jen v I., II., a VI. sboru v počtu 121 ks. Opět máme zjištěn výskyt střílen ČKD v zahraničí, tentokráte v počtu 8 ks.

Rámy jsou značeny specifickým způsobem, ale prozatím se nám nepodařilo stanovit jednotnou číselnou řadu. Na pravém horním nálitku u střílnového otvoru je vyraženo „Č.“ a za ním pak čísla od „0“ do „62“, které je prozatím nejvyšší nalezené v ČR, ale v Polsku byla dokonce objevena střílna s číslem „Č.82.“. Čísla se u rámů mohou opakovat, například označení „Č.0.“ bylo nalezeno 13x, proto nemůžeme mluvit o výrobním čísle, ale o sériovém čísle. Na dolním nálitku je s největší pravděpodobností pak přejímací značka „R 38“ nebo jen „38“. Na levém horním nálitku u střílnového otvoru je pak vyražen ještě znak ČKD (viz identifikační karta „N / ČKD“). Další značení se na rámech nepodařilo nalézt. O množství vyrobených kusů můžeme jen spekulovat, ale domníváme se, že vzhledem k násobnému výskytu stejných čísel (9-10x) bylo vyrobeno minimálně 10 x 83 sérií, tedy 830 ks. První známý vybetonovaný objekt s rámem ČKD je II/J2/41a ze dne 9.6.1938 a posledním je II/A/266 ze dne 30.9.1938.

Na základě nálezů v terénu se nám podařilo částečně rekonstruovat řady sériových čísel, která byly dodány do jednotlivých sborů. Tučně vyznačená čísla, která byla nalezena jen u jednoho sboru:

I. sbor: Č.7., Č.8., Č.9., Č.10., Č.11., Č.13., Č.14., Č.15., Č.16., Č.17., Č.18., Č.21., Č.22., Č.25., Č.26., Č.53.,

II. sbor: Č.0., Č.1., Č.2., Č.3., Č.4., Č.5., Č.6., Č.7., Č.9., Č.12., Č.19., Č.21., Č.24., Č.25., Č.26., Č.28., Č.29., Č.45., Č.46., Č.47., Č.49., Č.50., Č.52., Č.56., Č.60., Č.61., Č.62.

VI. sbor: Č.30., Č.32., Č.33.

Souhrn rámu „N“, výrobce ČKD:

Výrobce:

ČKD

Doba výroby:

květen – září/říjen 1938

Množství:

odhadujeme objednávku na 1100 ks

Značení:

nalezena čísla od Č.0. do Č.82., umístění čísla viz text, číselná řada nezjištěna. Umístění znaku výrobce viz text

První instalace:

II/J2/41a (9.6.1938)

Poslední instalace:

II/A/266 (30.9.1938)

Lokace:

I., II. a VI. sbor

Rám „N“, Ignác Storek, Brno - „S“

Dalším výrobcem rámů „N“ byl identifikován Ignác Storek, Brno. Jako u předešlých výrobců, jsou rámy jednotného vzhledu se zkoseným nálitkem u střílnového otvoru. Výskyt je prozatím zmapován jen v I., II. a IV. sboru v počtu 78 ks. Ve druhém sboru byl prozatím nalezen pouze jeden exemplář tohoto rámu.

Rámy jsou značeny na levém horním nálitku obvodu rámu ve střelecké místnosti číselnou řadou začínající 15xxx. Před číslem je pak vyraženo písmeno „S“ (viz identifikační karta „N / S“). V úseku I/159 byly nalezeny střílny z první výroby od Storka, kde značení je na pravém horním nálitku, menší velikosti a bez písmene „S“. Nejnižší nalezené číslo je (S)15007 a nejvyšší S15439. Další značení se na rámech nepodařilo nalézt. Prvním známým vybetonovaným objektem s tímto značením je IV/XIIa/517 ze dne 15.6.1938. U posledního můžeme jen spekulovat, ale pravděpodobně se jedná o I/171/50. V tuto chvíli poslední známé datum je 12.9.1938 u objektu II/CH1/82.

Na základě nálezů v terénu se nám podařilo částečně rekonstruovat řady sériových čísel, která byly dodány do jednotlivých sborů. Tučně jsou vyznačeny jednoznačně identifikované hranice dodávek mezi sbory:

I. sbor: 15001 – 15050, 15354 - 15439

II. sbor: 15101 - 15132

IV. sbor: 15051 - 15100

Souhrn rámu „N“, výrobce S:

Výrobce:

Ignác Storek, Brno

Doba výroby:

duben – září/říjen 1938

Množství:

odhadujeme objednávku na minimálně 500 ks

Značení:

nalezena čísla od (S)15007 do S15439, umístění čísla viz text, číselná řada (S)15001 – S15xxx.

První instalace:

IV/XIIa/517 (15.6.1938)

Poslední instalace:

Pravděpodobně I/171/50, potvrzené II/CH1/82 (12.9.1938)

Lokace:

I., II. a IV. sbor

Rám „N“, Moravské ocelárny, Olomouc - „MO“

Při opakovaném průzkumu u objektů v oblasti Orlických Hor se podařilo díky porovnávání dat objevit dalšího dodavatele kulometných rámů. Při následném studování znaku výrobce („M“ v kolečku) i u jiných ocelových komponent a vybavení LO, byl výrobce předběžně identifikován jako Moravské ocelárny v Olomouci. Tím by se nám také potvrdilo, že všichni subdodavatelé odlitků pro ZB v roce 1937 následně vyráběli v roce 1938 rámy samostatně.

Jako u předešlých výrobců, jsou rámy jednotného vzhledu se zkoseným nálitkem u střílnového otvoru. Výskyt je prozatím zmapován jen v II. sboru v počtu 21 ks. Rámy jsou značeny na pravém horním nálitku obvodu rámu ve střelecké místnosti číselnou řadou a znakem výrobce (viz identifikační karta „N / MO“). Nejnižší nalezené číslo je 170 a nejvyšší 197. Další značení se, kromě bílou barvou natřených pruhů směřujících do středu střílny, na rámech nepodařilo nalézt. Bohužel prozatím neznáme první ani poslední objekt se střílnou od tohoto výrobce. V úsecích {A(2)} a {A(3)} totiž v tuto chvíli nejsou prozatím známa přesná data betonáže.

Souhrn rámu „N“, výrobce MO:

Výrobce:

Moravské ocelárny, Olomouc

Doba výroby:

duben – září/říjen 1938

Množství:

odhadujeme objednávku na 500 ks

Značení:

nalezena čísla od 170 do 197, umístění čísla viz text, číselná řada 1 - 500.

První a poslední instalace:

Není známo, u objektů nebyly dohledány přesná data betonáže

Lokace:

II. sbor

Rám „zeslabený“ (X) – stěna 50 cm / náměr ±20°, výrobce ZB

Již první společná objednávka u Čs. Zbrojovky Brno obsahovala položku zeslabeného rámu. Původní odhady hovořily, že poměr variant měl být 90 % rámy „N“ a 10 % rámy „X“. Samotné odlitky pro rámy „X“ dodávala slévárna Ignác Storek v Brně a ZB pak prováděla jen finální opracování. I když se informace z archivů o vyrobeném množství liší, z nalezených rámů a srovnání dat můžeme konstatovat, že finální číslo je 800 ks pro variantu „X“. Výskyt je zmapován ve všech sborech v ČSR (I., II., III., IV., VI. a VII. sbor), v celkovém počtu 416 ks + minimálně 10 dalších bylo plánováno, ale již nezabudováno. Podařilo se nalézt další 6 ks v zahraničí (1x Polsko, 5x Rumunsko). Původně jsme uvažovali, zda nebyly dodány do Rumunska střílny z přebytků po zastavení výstavby opevnění v říjnu 1938, ale rumunští kolegové pečlivě prozkoumali objevené „X“ střílny a potvrdili, že naše číslování není přítomné a objevili číselné řady typické pro jiné rumunské střílny. Prozatím nalezené rumunské střílny jsou značeny trojmístnými čísly na nestandardním místě – na dolní části šikmé plochy pod střeleckým otvorem. Z tohoto důvodu usuzujeme, že se jedná o střílny objednané Rumunskou armádou v létě 1937. Výroby této speciální série střílen se zhostila Zbrojovka Brno, která je od 1. 8. 1937 měla Rumunům dodávat. Není však vyloučeno i pozdější využití střílen ze zásob z Československa po zastavení výstavby opevnění v říjnu 1938. Prozatím však žádná taková střílna nebyla v rumunském opevnění nalezena.

Rámy byly přednostně určeny pro objekty typu C a speciální zeslabené objekty A, případně B. Od října 1937 byly osazovány i v objektech normální a výjimečně i zesílené odolnosti (nalezeny 4 ks), jelikož počet vyrobených střílen byl vyšší než předpokládaný počet objektů typu C a zeslabených objektů. Rámy jsou značeny shodně jako varianta „N“ od stejného výrobce ZB, tedy výrobním číslem a znakem výrobce (malé "Z" v kolečku) na pravém horním nálitku obvodu rámu ve střelecké místnosti (viz identifikační karta „X / ZB“) a číslem napsaným bílou barvou na vnitřní straně rámu. Číslu předchází pak zkratka dodavatele „ZB“. Opět se číslo napsané a vyražené shoduje. Tato čísla jsou jedinečná a prozatím nejnižší identifikované číslo je 207 a nejvyšší 996. Číselná řada 201 do 1000 je vložena do řady pro rámy „N“. Tak jak u rámů „N/ZB“, tak i zde se liší výška fontu písma ražby a pozice znaku výrobce. U čísel zhruba do 250 (přibližně) je ražba 5 mm vysoká. Od čísla 251 je pak znak za číslem a ražba má velikost kolem 10 mm. Výjimečně se ale objevují odchylky, kdy třeba čísla 296 a 297 je ražba opět staršího typu. Prvními objekty vybudovanými s rámem „X“ budou s největší pravděpodobností objekty C v úseku III/5, ale neznáme zde přesná data betonáže. Posledním objektem s přesně známým datem betonáže je pak II/S1/212 ze dne 30.9.1938. I zde můžeme tedy říci, že rámy se instalovaly průběžně po celou doby výstavby LO vz.37.

Tak jako u rámu „N“, i zde došlo během výroby k drobné změně designu levého dolního nálitku u střílnového otvoru. Zatím nelze určit množství rámů, které mají nálitek obdélníkového tvaru (totožný jako ostatní tři nálitky). Víme jen, že číslo 211 má původní variantu nálitku a číslo 232 nový typ nálitku.

Z archivu známe, kolik bylo vyexpedováno kusů do jednotlivých sborů a na základě průzkumů i částečně číselné řady:

I. sbor: 175 ks – (236) – (240), 345 – 416, 445 – 452, 860 - 876

II. sbor: 152 ks – 306 – 343, 494 – 543, 754 – 767, 804 – 806, 905 – 930, 937

III. sbor: 195 ks – 201 – (235), (241) – 250, 268 – 272, 275 – 304, 425 – 430, 441 – 443, 663 – 709, 726 – 742, 814, 931 – (935), 983 - 996

IV. sbor: 120 ks – 251 – 262, 434 – 437, (711) – 725, 774 – 803, 845 - 850

VI. sbor: 76 ks – 273, 546 – 589, 941 – 958,

VII. sbor: 82 ks – zatím žádné nalezené číslo

Souhrn rámu „X“, výrobce ZB:

Výrobce:

Čs. Zbrojovka

Subdodavatelé:

Ignác Storek, Brno

Doba výroby:

květen - prosinec 1937

Množství:

800 ks a prozatím nezjištěný počet pro Rumunsko

Značení:

nalezena čísla od 207 do 988, výrobní číslo vyraženo na na pravém horním nálitku obvodu rámu ve střelecké místnosti, číselná řada 201-999 (1000?) + znak výrobce. Další značení bylo prováděno bílou barvou na základový nátěr v pravé zkosené ploše rámu. Číslo se vždy shodovalo s číslem vyraženým na pravém nálitku a předcházela mu zkratka výrobce, tedy „ZB“.

První instalace:

Některý z objektů III. sboru, pravděpodobně v úseku 5

Poslední instalace:

II/S1/212 (30.9.1938)

Lokace:

Všechny sbory v ČSR

Rám s velkou depresí (D) – stěna 60 cm / náměr +20°/-30°, výrobce VHHT

Během roku 1937 vznikl požadavek na speciální rám určený pro střelby z prudkých svahů. Prozatím byla situace řešena vykloněním klasického normálního rámu, to ale přinášelo jiné problémy. Proto ŘOP nakonec přistoupilo ke konstrukci nového rámu s depresí 30°. Konstrukce byla dořešena v zimě 37/38 a na jaře byla zadána výroba 500 ks Vítkovickému hornímu a hutnímu těžířstvu (VHHT). Vzhled střílen je podobný jako u „N“ a „X“, ale na první pohled je identifikovatelný podle třech párů nálitků u střílnového otvoru. Všechny nálitky pak mají obdélníkový tvar. Z vnější strany je zřetelné i protažení střílny dolů, pro zajištění větší deprese. Fyzicky je výskyt zmapován v I., II., IV. a VII. sboru, a to v počtu 191 ks + dalších až 70 ks bylo plánováno, ale již nezabudováno.

Rámy jsou značeny stejným způsobem jako varianta „N / VHHT“, tedy výrobním číslem začínajícím „0“, na pravém horním nálitku obvodu rámu ve střelecké místnosti (viz identifikační karta „D / VHHT“) a číslem bílou barvou na vnitřní straně rámu. Číslu předchází pak zkratka dodavatele „R“. Tato čísla jsou jedinečná a prozatím nejnižší identifikované je 0104 a nejvyšší 0561. Číselnou řadu tedy tvoří čísla 0101 až 0600. U některých střílen se dochovala i vyražená čtyřmístná čísla na šikmé ploše u otvoru pro čep. Číselnou řadu nebo systém číslování se nám zatím rozluštit nepodařilo. Prvním objektem s rámem „D“ je II/J2/224 ze dne 29.4.1938. Posledními zatím známými objekty jsou pak II/P3/88 a II/H2/66b ze dne 24.9.1938. Do kapitulace bylo prokazatelně dodáno ŘOP celkem 475 ks tohoto rámu a podle betonáží jednotlivých objektů, byly tyto dodány již do druhé poloviny srpna 1938.

Při práci v archivech, s databázi a při průzkumu v terénu vyplynuly některé další poznatky, podle kterých můžeme předpokládat použití depresních střílen v těchto nepostavených objektech:

I. sbor: 162 1x, 166 4x, 182 3x, 197/8 P

II. sbor: Z3 až 19x, H3a 2x, K3 až 10x

IV. sbor: XIIb/727 Č, XIII/250 P, XIII/251 P, XIII/252 P, XIII/253 P, XIII/254 P, XIII/255 P, XIII/292 P, XIII/293 P, XIII/299 P, XXI/125 P, XXII/229 L, XXIX/15 L, XXIX/19 L, XXIX/20 L

VII. sbor: XII 3x, XIII 3x, XVI 3x, XVII 4x

Na základě různých podkladů a archiválií se nám pravděpodobně podařilo rekonstruovat číselné řady střílen, které byly dodány do jednotlivých sborů:

I. sbor: 200 ks - 0348-0410, 0426-0550, 0564-0575

II. sbor: 197 ks - 0101-0172, 0203-0240, 0261-0320, 0411-0425, 0551-0563

IV. sbor: 50 ks - 0173-0202, 0241-0260

VII. sbor: 27 ks - 0321-0347

Souhrn rámu „D“, výrobce VHHT:

Výrobce:

Vítkovické horní a hutní těžířstvo

Doba výroby:

březen/duben – září 1938

Množství:

objednáno 500 ks, dodáno 475 ks (některé zdroje uvádí 474 ks)

Značení:

nalezena čísla od 0104 do 0561, výrobní číslo vyraženo na pravém horním nálitku obvodu rámu ve střelecké místnosti, číselná řada 0101 – 0600. Další značení bylo prováděno bílou barvou na základový nátěr v pravé zkosené ploše rámu. Číslo se vždy shodovalo s číslem vyraženým na pravém nálitku a předcházela mu zkratka výrobce „R“. Číslo na šikmé ploše pod otvorem pro čep.

První instalace:

II/J2/224 (29.4.1938)

Poslední instalace:

II/P3/88, II/H2/66b (24.9.1938)

Lokace:

I., II., IV. a VII. sbor

Níže je statistický přehled výskytu jednotlivých typů rámů i výrobců a jejich zastoupení v jednotlivých sborech. Dále je zde přehled zachovalosti rámů v jednotlivých sborech a procento jejich zmapování.

Sice se od posledního vydání článku podařilo zjistit velké množství dat, stále nám ale zbývá spousta bílých míst, která se plní jen pomalu. Proto bychom byli rádi za jakékoliv (i archivní) informace o číslech střílen (staré fotky, zápisky z průzkumů), dodávkách střílen ke sborům či úsekům, počtu instalovaných a třeba i evakuovaných střílen z nedokončených úseků a podobně. Žádná z těchto informací nebude bez souhlasu poskytovatele zveřejněna a poslouží jen k celkovému pochopení logiky dodávek a distribuce u sborů. Pomůže nám jakákoliv maličkost.

Všechna data a informace vycházejí z veřejných zdrojů a pramenů:

Všem moc děkujeme

Petr Šenkyřík, Libor Martinů, Jan Kubálek

Zdroje a literatura:

  1. • www.ropiky.net
  2. • www.opevneni.cz
  3. • www.prazskacara.cz
  4. • Velká kniha o malých bunkrech; Svoboda, Lakosil, Čermák; MF 2011, ISBN 978-80-204-2422-8
  5. • Výroba střílen pro řopíky ve Škodových závodech, II. opravená a doplněná verze; Michal Prášil; Zvon 2008
  6. • Stav výstroje LO, Pavel Holzknecht; 2009; forum.opevneni.cz
  7. • Informace ze soukromých archivů poskytnuté Janem Lakosilem, Tomášem Svobodou, Ivo Vondrovským a Zdeňkem Hanáčkem
  8. • terénních průzkumů autorů a jejich dalších kolegů a přispěvatelů.
  9. • Fotografie: Libor Martinů, střílny N/MO Jan Kubálek, záměrný kříž Petr ŠenkyříkVloženo: 8.5.2020
Autor: Petr Šenkyřík
Copyright ropiky.net ©1999-2023        Ochrana osobních údajú (GDPR)