[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky]
Uživatel: Anonymní [ Přihlásit ]

Souhrnné informace o hlavních kulometných rámech v LO vz.37


Po článku o vchodových střílnách jsme připravili další, tentokráte k hlavním kulometným střílnám – označovaných taky někdy jako „rámy“, tedy snad nejdůležitějšímu pancéřovému prvku v LO vz.37. Nechceme zde ale přepisovat již známé informace o rozměrech či hmotnosti a další podrobnosti dostupné v odborné literatuře. My bychom rádi tyto informace doplnily o další novinky a zajímavosti.

Stejně jako u předchozího článku, mohou všichni bunkrologové a průzkumníci zde nalézt jednoduché „identifikační karty“, podle kterých rozpoznají jednotlivé typy a výrobce tohoto pancéřového prvku.

Hlavní kulometná střílna, neboli „rám“, se vyráběl celkem ve třech základních variantách. Všechny varianty měly stejný odměr ± 30°, ale lišily se náměrem a použitím pro tloušťky zdí objektů.

Rám pro tloušťku zdi 60 cm s náměrem ±20° - označovaný jako „normální“ (N)

Rám pro tloušťku zdi 50 cm s náměrem ±20° - označovaný jako „zeslabený“ (X)

Rám pro tloušťku zdi 60 cm s náměrem +20°/ -30° - označovaný jako „depresní“ nebo taky zlidověle „velký“ (D)

Na začátek trochu statistiky.

Z dostupných dat lze vyčíst, že celková potřeba těchto rámů pro roky 1937 a 1938 (počítáno jen se skutečně zadanými úseky) byla 23140 ks. Toto číslo ale nezahrnuje zadané úseky, u kterých nevíme typy navržených objektů (třeba III/25, I/199, I/197 a další). Proto potřeba rámů byla určitě vyšší, minimálně 23600 ks. V roce 1937 se podařilo zabudovat 6971 ks a v roce 1938 pak 10131 ks. U dalších 315 ks neznáme datum betonáže. Celkem tedy bylo zabudováno 17417 ks rámů všech variant. Pro zajímavost to je přibližně 3100 t materiálu. Do dnešních dnů se mohlo vzhledem k zachovalosti objektů dochovat až 9979 ks (57,3%), z toho 4227 ks z roku 1937 (60,6%), 5684 ks z roku 1938 (56,1%) a 68 ks u kterých neznáme datum betonáže (21,6%). Toto číslo ale bude ve skutečnosti nižší, jelikož mnoho střílen je vytržených či jinak poškozených a znehodnocených.

Nám se podařilo zmapovat a identifikovat 2747 ks rámů, což je 15,8% ze všech zabudovaných a 27,5% z teoreticky dochovaných střílen. Také máme i identifikace některých střílen umístěných mimo území ČSR.

Postupně se seznámíte s jednotlivými variantami, výrobci a odlišným způsobem značení.

Všechna data a počty jsou aktuální ke dni 5.5.2020. Jestliže uvádíme první a poslední výskyt daného typu, jedná se pak pokud možno o objekty s prokazatelným datem betonáže.

Rám „normální“ (N) – stěna 60 cm / náměr ±20°

Je to základní, nejčastěji se vyskytující varianta rámu střílny. Byl vyráběn od počátku produkce až do jeho zastavení v říjnu 1938. Pro rok 1937 byla finálními dodávkami pověřena Čs. Zbrojovka Brno (ZB). Ta v roce 1938 ale již rámy nevyráběla a ŘOP je zadalo několika dalším firmám, a to:

Vítkovickému hornímu a hutnímu těžířstvu (VHHT)

Škodovým závodům v Plzni (Š)

ČKD (Č)

a dalšímu, pro nás zatím neidentifikovanému dodavateli (S).

Odhadovaná celková produkce tohoto typu rámů u jednotlivých výrobců je:

ZB – 9200 ks

VHHT – minimálně 6200 ks

Š – 4700 ks + 800 ks objednaných, ale už nezapočatých

Č – odhadujeme 1000 ks

S – minimálně 500 ks

Celkem – 21600 ks + 800 ks

Rám „N“, výrobce ZB

Pro rok 1937 si ŘOP z počátku objednalo celkem 9000 ks (± 15%) rámů střílen „N“ a zeslabených „X“. V první odvolávce se ZB zaručilo vyrobit celkem 7000 ks rámů „N“ a 620 ks rámů „X“ s termínem dodání 30.9.1937. Z dokumentů ale vyplývá, že samotné odlitky pro rámy „N“ nevyráběla ZB, ale jeho subdodavatelé: 6000 ks VHHT, 1000 ks MO (Moravské ocelárny). ZB pak prováděla jen finální opracování. Ale už 11.6.1937 ŘOP požaduje navýšení počtu rámů „N“ na 8000 ks s termínem dodání do 31.10.1937. Podle nalezených čísel rámů a porovnání betonáží jednotlivých objektů je možné s vysokou pravděpodobností říci, že nakonec požadavek ŘOP byl ještě vyšší a přesto se podařilo do konce roku 1937 dodat všechny objednané rámy. Výskyt je zmapován ve všech sborech v ČSR, kde byla v roce 1937 výstavba zahájena (I., II., III., IV., VI. a VII. sbor), v počtu 1109 ks. Rámy jsou značeny výrobním číslem a znakem výrobce (malé Z v kolečku, nebo jen „z“) na pravém horním nálitku obvodu rámu ve střelecké místnosti (viz identifikační karta „N / ZB“). Pro čísla 1-200 je znak před číslem a od 1001 výše je pak znak za číslem. Další značení bylo provedeno číslem napsaným bílou barvou na vnitřní straně rámu. Číslu předchází zkratka dodavatele „ZB“. Čísla napsaná a vyražená jsou vždy shodná. Finální nátěr rámu od ZB po instalaci (jakož i u ostatních výrobců užívající tento způsob označování) toto značení ale překryl. Tato čísla jsou jedinečná a prozatím nejnižší identifikované číslo je 28 a nejvyšší 9984. Číselná řada ale není ucelená a je přerušena od čísla 201 do 1000, kdy tuto řadu využívá zeslabený rám „X“. Z těchto dat lze vyčíst, že bylo v roce 1937 vyrobeno 9200 ks rámů „N“. Zcela jistě nejstarším objektem s rámem od ZB bude ten úplně první vybetonovaný objekt, ale zatím netušíme, který přesně to je. Snad se jedná o IV/I/23, betonovaný před 18.5.1937. Posledním objektem s přesně známým datem betonáže je pak II/L1/270 ze dne 28.9.1938. Je možné tedy konstatovat, že rámy se instalovaly průběžně po celou doby výstavby LO vz.37.

Během výroby došlo ke drobné změně designu levého dolního nálitku u střílnového otvoru. Prvních 1066 ks má nálitek obdélníkového tvaru (jako ostatní tři), ale další rámy mají již nálitek zkosený. Podle porovnání betonáží jednotlivých objektů došlo k této změně začátkem července 1937.

Pro zajímavost, výrobce ZB byl největším dodavatelem střílen pro účely stavby LO vůbec. Pokud sečteme dodávky rámů střílen „N“, „X“ a vchodových střílen typu 2 a 3, dojdeme k celkovému počtu 12110 ks střílen, a to ještě nejsou připočteny další pancéřové prvky pro budované TO.

Souhrn rámu „N“, výrobce ZB:

Výrobce:

Čs. Zbrojovka Brno

Subdodavatelé:

VHHT, MO

Doba výroby:

duben-listopad/prosinec 1937

Množství:

9200 ks

Značení:

Nalezena čísla od 28 do 9984, výrobní číslo se znakem výrobce vyraženo na pravém horním nálitku obvodu rámu ve střelecké místnosti, číselná řada 1-200; 1001-9999 (10000?) + znak výrobce (umístění viz text). Další číselné značení bylo prováděno bílou barvou na základový nátěr v pravé svislé zkosené ploše rámu a předcházela mu zkratka výrobce, tedy „ZB“. Čísla barvou a čísla vyražená se vždy shodují. Výjimečně se objevují i čísla na šikmé ploše u otvoru pro čep, ale jejich význam nám prozatím není jasný.

První instalace:

asi IV/I/23 (kolem 18.5.1937)

Poslední instalace:

II/L1/270 (28.9.1938)

Lokace:

Všechny sbory v ČSR

Rám „N“, výrobce VHHT

V roce 1938 ŘOP rozdělilo požadavky na výrobu rámů „N“ více dodavatelům. Vzhledem k předchozím zkušenostem subdodavatele pro ZB byl osloven výrobce VHHT. Spolu s rámy „N“ dodával výrobce VHHT i depresní střílny „D“. Rámy se vzhledově neodlišují od dodávek ZB z roku 1937 a jsou již jen se zkoseným nálitkem u střílnového otvoru. Výskyt je zmapován ve všech sborech v ČSR, kde byla výstavba zahájena (I., II., III., IV., VI. a VII. sbor) v počtu 591 ks. Střílny jsou značeny výrobním číslem bez znaku výrobce opět na pravém horním nálitku obvodu rámu ve střelecké místnosti (viz identifikační karta „N / VHHT“). Rozpoznávacím znakem ale je, že první číslice je vždy „0“. Tato čísla jsou jedinečná a prozatím nejnižší identifikované číslo je 01009 a nejvyšší 07112. Číselná řada je ucelená a nepřerušená. I další značení je stejné jako u výrobce ZB, tedy číslo napsané barvou na vnitřní straně rámu. Jen místo zkratky „ZB“ je zde písmeno „R“. Podle toho byl také identifikován výrobce, jelikož stejné „R“ je i u depresních rámů. U nich je známo, že je vyráběla jen VHHT. Číslo napsané a vyražené se shoduje. Z těchto dat lze vyčíst, že bylo v roce 1938 vyrobeno minimálně 6200 ks rámů „N“. První známé vybetonované objekty s rámem od VHHT jsou II/F2/55 a II/O1/10 ze dne 21.4.1938. Posledními známými objekty jsou pak II/CH1/109 a II/R1/214 ze dne 30.9.1938.

Souhrn rámu „N“, výrobce VHHT:

Výrobce:

Vítkovické horní a hutní těžířstvo

Doba výroby:

březen/duben – září/říjen 1938

Množství:

minimálně 6200 ks

Značení:

nalezena čísla od 01009 do 07112, výrobní číslo vyraženo na pravém horním nálitku obvodu rámu ve střelecké místnosti, číselná řada 01001 – 0xxxx. Další značení bylo prováděno bílou barvou na základový nátěr v pravé zkosené svislé ploše rámu. Číslo se vždy shodovalo s číslem vyraženým na pravém nálitku a předcházela mu zkratka výrobce „R“. Výjimečně se objevují i čísla na šikmé ploše u otvoru pro čep, ale jejich význam nám prozatím není jasný.

První instalace:

viz text (21.4.1938)

Poslední instalace:

viz text (30.9.1938)

Lokace:

Všechny sbory v ČSR

Rám „N“, výrobce ŠKODA

Do výroby rámů „N“ se v roce 1938 zapojil i další významný výrobce ve zbrojním průmyslu, Škodovy závody v Plzni. Opět jsou střílny jednotného vzhledu se zkoseným nálitkem u střílnového otvoru. Jisté detaily ale nám mohou pomoci identifikovat rámy od Škody. Jedná se o zvláštní úzký tvar obou horních nálitků bez vyraženého čísla nebo znaku na obvodu rámu střílny ve střelecké místnosti. Výskyt je prozatím zmapován jen v I., II., a IV. sboru v počtu 373 ks. Z dokumentů je patrné, že byly dodávány i do VII. sboru, ale vzhledem k jeho devastaci zatím nebyli nalezeni žádní zástupci tohoto výrobce na Slovensku. Střílny jsou značeny odlišným způsobem, než u předchozích dvou výrobců. Setkáváme se zde se dvěma číselnými řadami. První řada čísel je výrobní číslo a je vyraženo převážně na pravém dolním nálitku u střílnového otvoru. Druhým číslem, jehož význam není zcela potvrzen, je pětimístné číslo vyražené na pravém horním nálitku u střílnového otvoru. Domníváme se, že se jedná buď o označení šarže (výrobní dávky) základní taveniny, nebo o sérii opracování. Prozatím ho označujeme jako „sériové číslo“. U prvních přibližně 500 ks je toto umístěno přehozeno. Na levém horním nálitku u střílnového otvoru je pak vyražen ještě znak Škody. Znak výrobce je umístěn i z vnější strany svislého sešikmení rámu a je běžně schován pod betonem objektu (viz identifikační karta „N / ŠKODA“). Číselná řada výrobních čísel je ucelená, nepřerušená a čísla se neopakují. Prozatím nejnižší identifikované číslo je 52 a nejvyšší 3168. Druhá skupina čísel není ucelená a čísla se opakují vždy u několika kusů rámů. Zatím nejčastější výskyt je 4 ks rámů se stejným číslem, ale v jednom případě už máme potvrzeno i 6 rámů. Čísla začínají 16xxx a 17xxx. Pravděpodobně byly ale vyrobeny rámy i se sériovým číslem začínajícím 18xxx. Podle archivních podkladů se podařilo do října 1938 vydodat jednotlivým sborům 3798 ks rámů a dalších 397 zůstalo ve Škodovce. První známý vybetonovaný objekt s rámem Škoda je II/K1/299 ze dne 24.5.1938. Posledním objektem je potom II/R2/50 ze dne 29.9.1938.

Souhrn rámu „N“, výrobce ŠKODA:

Výrobce:

Škodovy závody, Plzeň

Doba výroby:

duben – září/říjen 1938

Množství:

objednáno 5500 ks, vyrobeno 4195 ks

Značení:

nalezena čísla od 52 do 3168, umístění čísla viz text, číselná řada 1 – xxxx. Sériová čísla nalezena od 16267 do 17943, umístění viz text, číselná řada 16xxx – 18xxx. Umístění znaku výrobce viz text

První instalace:

II/K1/299 (24.5.1938)

Poslední instalace:

II/R2/50 (29.9.1938)

Lokace:

I., II., IV. a VII. sbor

Rám „N“, výrobce ČKD

Dalším výrobcem rámů „N“ je společnost ČKD. Jako u předešlých výrobců, jsou střílny jednotného vzhledu se zkoseným nálitkem u střílnového otvoru. Výskyt je prozatím zmapován jen v I., II., a VI. sboru v počtu 62 ks. Rámy jsou značeny specifickým způsobem, ale prozatím se nám nepodařilo stanovit jednotnou číselnou řadu. Na pravém horním nálitku u střílnového otvoru je vyraženo „Č.“ a za ním pak čísla od „0“ do „56“ (prozatím nejvyšší nalezené). Čísla se u rámů mohou opakovat, například označení „Č.0.“ bylo nalezeno 9x, proto nemůžeme mluvit o výrobním čísle, ale o sériovém čísle. Na dolním nálitku je s největší pravděpodobností pak přejímací značka „ R 38“ nebo jen „38“. Na levém horním nálitku u střílnového otvoru je pak vyražen ještě znak ČKD (viz identifikační karta „N / ČKD“). Další značení se na rámech nepodařilo nalézt. O množství vyrobených kusů můžeme jen spekulovat, ale domníváme se, že vzhledem k násobnému výskytu stejných čísel (9-10x) bylo vyrobeno minimálně 10 x 57 sérií, tedy 570 ks. A to mluvíme jen o dodaných kusech k jednotlivým sborům. Objednávka samotná ale musela být na vyšší množství. První známý vybetonovaný objekt s rámem ČKD je II/J2/41a ze dne 9.6.1938 a posledním je II/A/266 ze dne 30.9.1938.

Souhrn rámu „N“, výrobce ČKD:

Výrobce:

ČKD

Doba výroby:

květen – září/říjen 1938

Množství:

odhadujeme objednávku na minimálně 1000 ks

Značení:

nalezena čísla od Č.0. do Č.56., umístění čísla viz text, číselná řada nezjištěna. Umístění znaku výrobce viz text

První instalace:

II/J2/41a (9.6.1938)

Poslední instalace:

II/A/266 (30.9.1938)

Lokace:

I., II. a VI. sbor

Rám „N“, výrobce neznámý - „S“

Dalším výrobcem rámů „N“ je prozatím neznámý dodavatel. Tento dodavatel již musel mít zkušenosti s výrobou takového rozsahu, proto se domníváme, že by se mohlo jednat o jednoho z těchto výrobců:

Ignác Storek, Brno

Moravské ocelárny, Olomouc

Třinecké železárny

popřípadě i firma Bächer z Roudnice nad Labem.

Jako u předešlých výrobců, jsou rámy jednotného vzhledu se zkoseným nálitkem u střílnového otvoru. Výskyt je prozatím zmapován jen v I. a IV. sboru v počtu 26 ks. Rámy jsou značeny na levém horním nálitku obvodu rámu ve střelecké místnosti číselnou řadou začínající 15xxx. Před číslem je pak vyraženo písmeno „S“ (viz identifikační karta „N / S“). Nejnižší nalezené číslo je S15055 a nejvyšší S15439. Další značení se na rámech nepodařilo nalézt. Prvním známým vybetonovaným objektem s tímto značením je IV/XIIa/517 ze dne 15.6.1938. U posledního můžeme jen spekulovat, ale pravděpodobně se jedná o I/171/50.

Souhrn rámu „N“, výrobce S:

Výrobce:

???

Doba výroby:

květen – září/říjen 1938

Množství:

odhadujeme objednávku na minimálně 500 ks

Značení:

nalezena čísla od S15055 do S15439, umístění čísla viz text, číselná řada S15001 – S15xxx.

První instalace:

IV/XIIa/517 (15.6.1938)

Poslední instalace:

Pravděpodobně I/171/50

Lokace:

I. a IV. sbor

Rám „zeslabený“ (X) – stěna 50 cm / náměr ±20°, výrobce ZB

Již první společná objednávka u Čs. Zbrojovky Brno obsahovala položku zeslabeného rámu. Původní odhady hovořily, že poměr variant měl být 90% rámy „N“ a 10% rámy „X“. Samotné odlitky pro rámy „X“ dodávala slévárna Ignác Storek v Brně a ZB pak prováděla jen finální opracování. I když se informace z archivů o vyrobeném množství liší, z nalezených rámů a srovnání dat můžeme konstatovat, že finální číslo je 800 ks pro variantu „X“. Výskyt je zmapován ve všech sborech v ČSR (I., II., III., IV., VI. a VII. sbor), v celkovém počtu 410 ks + minimálně 10 dalších bylo plánováno, ale již nezabudováno. Rámy byly přednostně určeny pro objekty typu C a speciální zeslabené objekty A, případně B. Rámy jsou značeny shodně jako varianta „N“ od stejného výrobce ZB , tedy výrobním číslem a znakem výrobce (malé "Z" v kolečku) na pravém horním nálitku obvodu rámu ve střelecké místnosti (viz identifikační karta „X / ZB“) a číslem napsaným bílou barvou na vnitřní straně rámu. Číslu předchází pak zkratka dodavatele „ZB“. Opět se číslo napsané a vyražené shoduje. Tato čísla jsou jedinečná a prozatím nejnižší identifikované číslo je 207 a nejvyšší 937. Číselná řada 201 do 1000 je vložena do řady pro rámy „N“. Prvními objekty vybudovanými s rámem „X“ budou s největší pravděpodobností objekty C v úseku III/5, ale neznáme zde přesná data betonáže. Posledním objektem s přesně známým datem betonáže je pak II/S1/212 ze dne 30.9.1938. I zde můžeme tedy říci, že rámy se instalovaly průběžně po celou doby výstavby LO vz.37.

Tak jako u rámu „N“, i zde došlo během výroby k drobné změně designu levého dolního nálitku u střílnového otvoru. Zatím nelze určit množství rámů, které mají nálitek obdélníkového tvaru (totožný jako ostatní tři nálitky). Víme jen, že číslo 209 má původní variantu nálitku a číslo 237 nový typ nálitku.

Souhrn rámu „X“, výrobce ZB:

Výrobce:

Čs. Zbrojovka

Subdodavatelé:

Ignác Storek, Brno

Doba výroby:

květen - prosinec 1937

Množství:

800 ks

Značení:

nalezena čísla od 207 do 937, výrobní číslo vyraženo na na pravém horním nálitku obvodu rámu ve střelecké místnosti, číselná řada 201-999 (1000?) + znak výrobce. Další značení bylo prováděno bílou barvou na základový nátěr v pravé zkosené ploše rámu. Číslo se vždy shodovalo s číslem vyraženým na pravém nálitku a předcházela mu zkratka výrobce, tedy „ZB“.

První instalace:

Některý z objektů III. sboru, pravděpodobně v úseku 5

Poslední instalace:

II/S1/212 (30.9.1938)

Lokace:

Všechny sbory v ČSR

Rám s velkou depresí (D) – stěna 60 cm / náměr +20°/-30°, výrobce VHHT

Během roku 1937 vznikl požadavek na speciální rám určený pro střelby z prudkých svahů. Prozatím byla situace řešena vykloněním klasického normálního rámu, to ale přinášelo jiné problémy. Proto ŘOP nakonec přistoupilo ke konstrukci nového rámu s depresí 30°. Konstrukce byla dořešena v zimě 37/38 a na jaře byla zadána výroba 500 ks Vítkovickému hornímu a hutnímu těžířstvu (VHHT). Vzhled střílen je podobný jako u „N“ a „X“, ale na první pohled je identifikovatelný podle třech párů nálitků u střílnového otvoru. Všechny nálitky pak mají obdélníkový tvar. Z vnější strany je zřetelné i protažení střílny dolů, pro zajištění větší deprese. Do kapitulace bylo prokazatelně dodáno ŘOP celkem 475 ks tohoto rámu a podle betonáží jednotlivých objektů, byly tyto dodány již do druhé poloviny srpna 1938. Výskyt je zmapován v I., II., IV. a VII. sboru, v počtu 176 ks + minimálně 20 dalších bylo plánováno, ale již nezabudováno. Jestli byly dodány i do VI. sboru není možné potvrdit pro značnou devastaci všech úseků v tomto sboru. Rámy jsou značeny stejným způsobem jako varianta „N / VHHT“, tedy výrobním číslem začínajícím „0“, na pravém horním nálitku obvodu rámu ve střelecké místnosti (viz identifikační karta „V / VHHT“) a číslem bílou barvou na vnitřní straně rámu. Číslu předchází pak zkratka dodavatele „R“. Tato čísla jsou jedinečná a prozatím nejnižší identifikované je 0104 a nejvyšší 0561. Číselnou řadu tedy tvoří čísla 0101 až 0600. Prvním objektem s rámem „V“ je II/J2/224 ze dne 29.4.1938. Posledními zatím známými objekty jsou pak II/P3/88 a II/H2/66b ze dne 24.9.1938.

Souhrn rámu „D“, výrobce VHHT:

Výrobce:

Vítkovické horní a hutní těžířstvo

Doba výroby:

březen/duben – září 1938

Množství:

objednáno 500 ks, dodáno 475 ks

Značení:

nalezena čísla od 0104 do 0561, výrobní číslo vyraženo na pravém horním nálitku obvodu rámu ve střelecké místnosti, číselná řada 0101 – 0600. Další značení bylo prováděno bílou barvou na základový nátěr v pravé zkosené ploše rámu. Číslo se vždy shodovalo s číslem vyraženým na pravém nálitku a předcházela mu zkratka výrobce „R“. Výjimečně se objevují i čísla na šikmé ploše u otvoru pro čep, ale jejich význam nám prozatím není jasný.

První instalace:

II/J2/224 (29.4.1938)

Poslední instalace:

Viz text (24.9.1938)

Lokace:

I., II., IV. a VII. sbor

Z různých článků a fotografií byl zjištěn další výskyt několika desítek kusů rámů i v jiných pevnostních stavbách mimo ČSR, ale prozatím není možné určit ani typ, či výrobce. Tyto jsme proto do našeho přehledu nezahrnuli.

Níže je statistický přehled výskytu jednotlivých typů rámů i výrobců a jejich zastoupení v jednotlivých sborech. Dále je zde přehled dochovanosti rámů v jednotlivých sborech a procento jejich zmapování.

P.S. Rádi přidáme do statistiky informace od všech, kdo by chtěli přispět k celkovému přehledu jak hlavních rámů, tak i vchodových střílen a mají z historie vypsané čísla a jejich umístění v objektech a jsou ochotni se o ně podělit. Předem děkujeme.

Všechna data a informace vycházejí z veřejných zdrojů a pramenů.

Všem moc děkujeme

Petr Šenkyřík, Libor Martinů, Jan Kubálek

Zdroje a literatura:

  1. • www.ropiky.net
  2. • www.opevneni.cz
  3. • www.prazskacara.cz
  4. • Velká kniha o malých bunkrech; Svoboda, Lakosil, Čermák; MF 2011, ISBN 978-80-204-2422-8
  5. • Výroba střílen pro řopíky ve Škodových závodech, II. opravená a doplněná verze; Michal Prášil; Zvon 2008
  6. • Informace ze soukromých archivů poskytnuté Janem Lakosilem, Tomášem Svobodou, Ivo Vondrovským
  7. • terénních průzkumů autorů a jejich dalších kolegů a přispěvatelů.
  8. • Fotografie: Libor MartinůVloženo: 8.5.2020
Autor: Petr Šenkyřík
Copyright ropiky.net ©1999-2020