[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 44.197.198.214 () [ Přihlásit ]

Uložení munice v LO


Na základě vzniklé diskuse na téma muničních předválečných truhlíků poskytl kolega Michal Prášil následující příspěvek, který měl být původně příspěvkem do diskuze, ale vzhledem k zajímavému obsahu a množství podstatných informací týkajících se LO, jsem se rozhodl tento příspěvek vložit jako samostatný článek. J.L.Vážení kolegové,


ač jsem z několika důvodů zarytý nepsavec do různých diskusí, v posledních dnech je můj text v knize „Tvrze čs. opevnění I“, týkající se velikostí a typů muničních truhlíků, tak zkoumán, zpochybňován i obhajován, že považuji za nutné se k tomu vyjádřit. Jádro diskuse se týká velikosti truhlíku na náboje do ručních zbraní, který byl používán v lehkém i těžkém opevnění, jeho provedení, hmotnosti, vzoru a počtu nábojů v něm uložených. Uvedu proto prameny, z nichž jsem čerpal při psaní textu dotčené kapitoly v prvním dílu „Tvrzí“ a které se mi podařilo nyní znovu vyhrabat ze svého archivu. Ještě by se snad daly najít další podklady, ale jejich hledání by trvalo dosti dlouho.

Prvním a nejdůležitějším dokladem je pro mne příloha číslo 25 Konstrukčních dat pro těžké opevnění. Příloha není datována, nese název „Rozměry truhlíků na munici“ a je tvořena jednostránkovou tabulkou s detailními údaji o truhlících, která sloužila pro navrhování velikostí muničních skladišť v samostatných objektech i ve tvrzích. Zmíním se pouze o truhlících pro střelivo ručních zbraní, ruční granáty a rakety. Příslušné řádky tabulky zní takto:Tabulka s poznámkami vložena jako fotografie dole. (pozn. admin)Žádný z mně dostupných dodatků Konstrukčních dat uvedenou přílohu neruší ani nemění. Proto považuji existenci truhlíku vz. 35 za danou.

Dalšími doklady jsou různé evidenční listy a průvodní zprávy objektů. Namátkou lze uvést průvodní zprávu objektu R – S 74 (opravena 4. března 1937). Zde sice není uveden vzor truhlíků, ale je uveden počet kulometných nábojů 1200 kusů na 1 truhlík. Tento počet uvádějí i jiné prameny.

Shodný počet 1200 nábojů/truhlík můžeme objevit i v tabulkách dotací pro různé zbraně různých typů objektů, které v kartonu 77 fondu ŽSV V objevil kdysi E. Stehlík a jejichž datum a číslo jednací mně zůstalo neznámé.

Dochoval se také výnos MNO čj. 7846 Taj. hl. št. ŘOP 1938 z 29. března 1938, který se týká přidělení materiálu do úseku K–M a který mimo jiné uvádí:

– MNO (ŘOP) zasílá pro vybavení úseku 3 496 800 kusů ostr. těž. náb. vz. 34 ve vzduchotěs. balení a 225 600 kusů ostr. těž. náb. vz. 34 v obyč. balení.

– Střelivo je určeno pro kulomety zbraní L1 a D a to pro každý kulomet vz. 37 je 74 400 kusů (62 truhlíků) ve vzduchotěsném balení a 4800 kusů (4 truhlíky) v obyčejném balení.

– Střelivo v obyčejném balení je určeno pro hotovostní dávku, střelivo ve vzduchotěsném balení nesmí býti zatím otevíráno.

Další poměrně podrobný pramen představuje spis Pěchotního učiliště čj. 10 840 Taj. 1936, který objevil T. Svoboda. Jedná se o přehled druhů obalů přicházejících v úvahu pro uskladnění v objektech LO vz. 36. Pro nás jsou důležité tyto řádky:

Název - Délka x Šířka x Výška

Schránka na náboje pro kul. vz. 24: 38,0x10,5x21,0

Schránka na náboje pro kul. vz. 35: 35,5x9,0x17,5

Truhlík na ruční granáty „Janeček“: 36,5x13,0x21,5

Truhlík na ruční vejčité granáty vz. 21: 36,5x22,5x14,3

Truhlík na náboje vz. 23: 42,0x36,0x19,0

Truhlík na náboje vz. 88: 72,0x23,5x22,5


Poznámky T. Svobody:

1/ Kulomet vz. 24 – dotace 10 schránek s pásy á 250 nábojů

2/ Kulomet vz. 35 – dotace 12 schránek s pásy á 200 nábojů

3/ Kulomet vz. 26 – normální dotace 1070 nábojů zaokrouhlena na plný truhlík ostrého střeliva 1200 nábojů = 60 zásobníků; do 1 truhlíku od ostrého střeliva se vejde 36 zásobníků, je tedy potřeba dvou truhlíků pro ostré střelivo 7,92 mm vz. 23

4/ V jednom truhlíku je 18 ručních granátů


Moje poznámky:

1/ Zde je uvedeno, jak se skladovaly zásobníky pro LK zv. 26 v LO vz. 36 – v prázdných truhlících – a že plechové schránky na zásobníky tedy opravdu nebyly před válkou zavedeny

2/ V truhlíku vz. 88 se se vší pravděpodobností ukládaly 8 mm ostré náboje vz. 93 v kartonech pro puškové granátomety.

Mohu uvést i informace z výnosu MNO čj. 8124 Taj. hl. št. 4. odděl.1938 z 21. dubna 1938. Jedná se o „Materiální vybavení lehkých opevnění pro boj a uložení materiálu“. Zde je v bodě 10 mimo jiné uvedeno, že při postupném dobudování lehkých opevnění budou materiální změny, „jako např. postupná výměna lehkých kulometů těžkými a z toho vyplývající výměna části munice 7,92 mm vz. 23 za vz. 34 atd.“

Následují výňatky z příloh k čj. 8124 Taj. hl. št./4.odděl. 38, věc: Materiální vybavení LO a uložení předepsaného materiálu (v uvozovkách jsou doslovné citace). Příloha I stanovuje vybavení LO pro boj, příloha II určuje uložení tohoto materiálu.

„Příloha čís. I

Vložka čís. 1

1/ Zbraně

A/ Pro objekty LO jsou určeny prozatím tyto zbraně:

1/ kulomety (leh. a těž.)

2/ raketové pistole

3/ pušky a pistole

K ad 1/ Z kulometů jsou to:

a/ kulomety nadpočetné, lehké a těžké

b/ kulomety organické, lehké a těžké

Počet kulometů a jejich druh závisí jednak od počtu střílen, jednak od důležitosti dotyčného objektu.

Všeobecně je většina objektů oboustranných a bude tudíž vybavena dvěma kulomety.

V přechodné době bude většina těchto kulometů kulomety lehkými, nadpočetnými, které postupně budou nahrazeny nadpočetnými kulomety těžkými.

Příloha čís. I

Vložka čís. 3

3/ Munice

A/ Náboje 7,92 mm pro kulomety:

I./ Pokud jde o výměru munice pro kulomety v jednotlivých objektech LO, je předepsána jednak předpisem Mob. 4 (mob. dotace), jednak výnosem MNO čj. 8200 Taj. hl. št./3. odděl. 1937 (zemská válečná záloha) a je pro jednotlivé druhy kulometů, jak jsou uvedeny v příloze čís. I, vložka čís. 1, různá a to:

1/ Kulomety nadpočetné:

Pro každý kulomet nadpočetný (tedy i lehký) je jako mob. dotace stanovena výměra celkem 4800 nábojů. Jako ZVZ jest stanoveno pro každý z těchto kulometů 7200 nábojů, tudíž celkem pro nadpočetný kulomet 12 000 nábojů.

2/ Kulomety organické:

a/ lehké:

Pro každý lehký kulomet organický je jako mob. dotace stanovena celková výměra cca 2500 nábojů. Jako ZVZ je stanovena pro organický lehký kulomet 2500 nábojů (moje poznámka: zde je na kopii otazník), tudíž celkem pro lehký kulomet organický 5000 nábojů.

b/ těžké:

Pro každý těžký kulomet organický je jako mob. dotace stanovena celková výměra 5225 nábojů. Jako ZVZ je stanoveno pro organický těžký kulomet 5225 nábojů, tudíž celkem pro těžký kulomet organický 10 450 nábojů.

Všechny nábojové pásy předepsané pro dotyčnou zbraň umístěnou v LO, tj. v objektech a stanovištích strážních oddílů (čet) jsou naplněny. Ze zásobníků pouze polovina, druhá polovina je prázdná z důvodů obměny vzhledem k šetření podávacích per. (Zásobníky obměňovat alespoň každého čtvrt roku, jinak i častěji, podle místní potřeby).

Příloha č. I

Vložka č. 10

10/ Náčrtky vnitřního zařízení, uložení materiálu v objektu a poznámky k náčrtkům objektu

Poznámky k náčrtkům objektu:

5/ Pro všeobecnou informaci uvádím i materiál pro vybavení objektu oboustranného vyzbrojeného dvěma nadpočetnými a jedním záložním nadpočetným kulometem vz. 26 – jehož osádku tvoří sedm mužů (1 + 6) a to:

I./ Zbraně a záložní součástky:

3 kulomety vz.26 (z toho jeden záložní nadpočetný) – nadpočetné

1 raketová pistole

5 pušek

1 pistole vz. 24

II./ Munice

a/ Náboje Mauser 7,92 mm:

Z celkového množství 168 zásobníků pro 3 kulomety vz. 26 je 84 zásobníků naplněno (pro každý kulomet 28 zásobníků), tj. tedy celkem 84 × 20 …… 1680 náb. vz. 23 v zásob.

a dalších ……………………………………………………22 320 náb. vz. 23 v truhlíkách =

19 truhlíků (v jednom z nich pouze 720 nábojů)

tedy celkem ………………………… 24 000 nábojů vz. 23,

tj. pro dva kulomety vz. 26 po 12 000 náb. (4800 náb. mob. dotace + 7200 náb. ZVZ), pro záložní nadpočetný kulomet není počítána prozatím ani mob. dotace ani munice ZVZ; může však býti přidělena i pro tento kulomet ale jen na úkor jiných kulometů, pro které výměra náb. 7,92 mm je stanovena.

b/ Pistolové rakety: (jako pro objekt, kde je vel. čety), tj.:

1 slohu o 10 bílých osvětlovacích nábojích s 1 světlicí,

3 slohy barevných pistolových raket složených podle G-XIII-1, příl. č. 5

c/ Ruční granáty:

1 bednička ručních granátů v zapečetěném truhlíku.

6/ Obdobně bude tomu i s materiálem pro organické kulomety vz. 26

7/ Pro nadpočetné kulomety vz. 24 platí všeobecně náčrt s menšími odchylkami

Moje poznámka:

Vlastní náčrtky jsou obecně známé pohledy na vnitřní stěny řopíku A 180 se zakresleným uložením všech věcí. Náčrtky jsou v měřítku 1:20, vlivem několikerého kopírování však již nekótované rozměry lze oměřit pouze přibližně. K náčrtkům poznamenávám:

– pod každou hlavní střílnou je „20 schránek s náb. pásy pro 250 nábojů (naplněnými)“

– v rohu u granátového skluzu je „6 bedniček se střelivem“, na nich je položena „bednička s granáty vz. 34 Škoda“. Truhlíky se střelivem mají šířku cca 36 cm, hloubku cca 39 cm, výšku cca 16 cm, přesné oměření je však obtížné. Truhlík na granáty má stejné plošné rozměry, výška se na výkresech pohybuje od cca 12 do cca 16 cm. Truhlíky se střelivem mají na čelní stěně uzávěr a pod ním asi látkové držadlo. Truhlík na granáty nemá na čelní stěně držadlo, ale na rozích čelní stěny a bočních stěn má uprostřed výšky po jednom kování a uzávěr na čelní stěně je jiný, než na truhlících na náboje. Boční stěny truhlíků nejsou prokresleny. Vedle truhlíků jsou „záložní součástky ke kul. vz. 24“, čelní plocha této bednička má zhruba stejný rozměr jako truhlík na náboje; pod ní jsou „záložní součástky ke kul vz. 26“, tato bedna má šířku cca 68 cm a výšku cca 19 cm; pod ní je „bedna se zásob. pro kul. vz. 26 (polovina zásobníků naplněna)“, šířka bedny je cca 62 cm, výška cca 44 cm.

– vedle ventilátoru je „konsola s náboji pro pistoli vz. 24 a pist. raketami“, je to normální polička; nad ní je „osvětlovací pistole na 2 skobkách“

– u pravé střílny jsou v rohu u vchodu „bedničky se střelivem (v jedné z nich pouze 800 náb.)“ v počtu šesti kusů.

„Příloha čís. II

II/ Uložení materiálu pro vybavení lehkých opevnění v míru

a/ Ve stále již v míru obsazených objektech nebo v objektech, které jsou pod spolehlivým dohledem objektů stále již v míru obsazených, bude uloženo:

3/ Munice:

Pokud jde o munici, bude v těchto objektech uložena minimálně základní výbava pro každý kulomet, tj. 5000 nábojů, popř. i další část nebo i celá výměra munice ZVZ podle důležitosti objektu. Bude tedy minimální počet pro každý kulomet v těchto objektech obnášeti 5000 – maximální až 12 000 nábojů, výjimečně i více, podle uvážení vyš. vel. – avšak na úkor jiných objektů, kde tolik munice nebude třeba.

Pokud jde o ruční granáty, bude uložen v těchto objektech zapečetěný truhlík ručních granátů… Tyto truhlíky smí býti osádkou objektu otevřeny teprve za boje.

Pokud jde o pistolové rakety, budou uloženy v těch objektech, kde je též uložena raketová pistole (objekty 1. sledu) v zaplechovaných slohách (moje poznámka: v jiných vložkách je vícekrát uvedeno „v zaletovaných slohách“, což je pravděpodobnější, zde je tedy asi chyba) podle zásad uvedených v příl. I, vložka čís. 3, čl. ad B.“

Moje poznámky:

– Tato příloha stanovuje vybavení různých druhů objektů dle obsazení nebo střežení v míru a dle sledů, dále uložení na stanovištích čet a praporů. Uvádím pouze údaje z vložky A.

– v přílohách výnosu se mluví v případě TK pouze o TK vz. 24

– ve vlastním výnosu ani v přílohách nikde není uveden vzor truhlíku na střelivo nebo jeho rozměry či hmotnost

– dotace pro pistole je uložena v kartonech na poličce vedle ventilátoru

– podle obrázku se jednalo o mírové provedení truhlíků, tj. s kovovými uzávěry a držadly z popruhu

– ve všech truhlících bylo 1200 nábojů, kromě jednoho, kde bylo 720 (na náčrtku uvedeno 800) kusů; to je dáno naplněním předepsaného počtu zásobníků pro LK a co zbylo z načatého truhlíku o 1200 nábojích, je těch 720 ks.

Ještě doplním výňatky z knihy Rukověť pro poddůstojníky, Díl I – pro všechny zbraně a služby, Praha 1934, schváleno MNO čj. 12035 hl. št./5. odděl. 2. V.:

„…

Balení střeliva

čl. 431

Veškeré náboje pro pušky a kulomety a rovněž tak nábojnice pro střelbu zápalkami jsou po pěti plněny do páskových zásobníků vz. 23.

Páskový zásobník vz. 23 je z mosazného plechu; jeho okraje jsou na podélných stranách zahnuty k zachycení obruby dna nábojnice. Uvnitř takto utvořené drážky je uloženo dvakrát ohnuté pero zakryté destičkou. Destička přenáší tlak pera na dno nábojnic a udržuje je tak pevně v zásobníku.

Tři plné zásobníky se vkládají do malého kartonu vz. 23 a to tak, že náboje obou postranních zásobníků směřují špičkami střel dolů, prostředního nahoru; malý karton obsahuje tedy 15 nábojů.

Do velkého kartonu vz. 23 se vkládá 20 malých kartonů o 3 zásobnících; obsahuje tedy veliký karton 60 zásobníků, tj. 300 nábojů.

Velké kartony jsou uloženy po čtyřech do truhlíků na náboje vz. 23; truhlík tedy obsahuje 1200 nábojů.

Malé kartony a truhlíky jsou opatřeny nálepkami a nápisy na nálepkách v různých barvách podle druhu nábojů.

čl. 432

Veškeré náboje pro pistoli vz. 24 jsou baleny po 24 v krabičkách z tuhého papíru. 200 krabiček po 24 nábojích je baleno v truhlíku vz. 23, takže truhlík obsahuje celkem 4800 nábojů pro pistoli.

čl. 457

Vejčité granáty vz. 21 se ukládají po 18 do truhlíků, opatřených vložkami s 18 otvory.“

To je vše, co mohu nyní v rychlosti uvést ve věci truhlíků na střelivo pro ruční zbraně. Z výše uvedených faktů pro mne vyplývá:

– truhlíky vz. 23 jsou na 1200 nábojů

– v truhlících vz. 23 jsou náboje baleny pouze v kartonech, tj. v běžném provedení

– truhlíky vz. 35 byly zavedeny do výzbroje

– truhlíky vz. 35 jsou na 1200 nábojů

– truhlíky vz. 35 jsou v běžném provedení a v provedení se zaletovanou zinkovou vložkou (tzv. vzduchotěsné),

rozměry truhlíků vz. 35 (41×37×19 cm) uvádí příloha 25 Konstrukčních dat

– tatáž příloha uvádí rozměr truhlíku vz. 35 pro uložení raket 40×35×17 cm (sic!)

rozměry truhlíků vz. 23 (42×36×19 cm) uvádí spis čj. 10 840 Taj. 1936

– velikost truhlíků vz. 23 a vz. 35 je tedy v podstatě totožná

– v lehkém opevnění se spíše počítalo s TK vz. 24, než s TK vz. 35/37

Zcela na závěr si dovolím malou polemiku s názory kolegy Hraničáře.

Pokud rozhodně nepovažujete knihy Tvrze I až III za zcela důvěryhodné, máte na tento názor právo. Může mne to mrzet, ale to je tak všechno, každý autor musí počítat i s negativním ohlasem a příště se tedy musím snažit více. Pokud bez dalšího ověření považujete v nich uvedené údaje za pravděpodobné, pak lze brát za pouze pravděpodobné údaje v jakékoliv knize. I když v tom případě nevím, jak byste si představoval pro Vás hodnověrné ověření údajů. Například ve třetím dílu Tvrzí, který pojednává o vývoji minometných věží, jsem se snažil ke každému údaji uvést zdroj, poznámky tak mají více než deset stran formátu A4. Je i toto málo? A opravdu je i v knize pro širokou veřejnost nutné mít kompletní poznámkový aparát?

Jako zřejmě negativní jev knihy Tvrze uvádíte, že v některých případech jsou údaje podloženy pouze kusou dokumentací továrních archivů. Toť ovšem věta hodná recenzenta. Nevím, zda jste bádal i v nějakém továrním archivu, ale asi ne. Jinak byste těžko psal o „kusé dokumentaci“. Mnohdy totiž lze najít ve firemních archivech výrazně kompletnější údaje a dokumentace k některým prvkům opevnění, než ve vojenském archivu. Zbrojovky si totiž archivovaly i různá vnitřní hlášení, popisy různých „slepých cestiček vývoje“, kalkulace ceny, seznamy výkresů a materiálu a další, přičemž mnoho z těchto papírů vojáci nikdy neviděli. Například v archivu Škodovky se také dochovala téměř kompletní řada výnosů MNO (VTLÚ a ŘOP), které se týkaly Škodovkou vyvíjených zbraní pro opevnění. Mimochodem, tzv. kusou tovární dokumentaci nepovažujete za průkaznou, ale na základě jednoho kusého výnosu z vojenského archivu jste „schválil“ existenci truhlíku vz. 35.

Píšete, že archivní materiály jsou ve Tvrzích „nejméně ve dvou případech špatně interpretovány“. Ale to je vlastně pochvala, která mne může těšit. Vzhledem k Vámi uváděnému skeptickému postoji jste jistě knihy četl pozorně a porovnával údaje v nich uvedené se svým archivem. Jestliže jste tedy našel na cca 370 stranách (všech tří dílů) dvě špatné interpretace, mohu si neskromně myslet něco o docela dobrém výsledku.

Rozhodně nechci, aby Tvrze byly nekriticky brány jako dogma, jako bible, od níž jakýkoliv odklon je kacířství. Vím o dost chybách, které tam jsou (například ve třetím dílu jsem na straně 28 zpochybnil existenci samostatných minometných kopulí a dnes již vím, že se s nimi počítalo; jsou tam i horší omyly) a které vznikly na základě (ne)vědomostí v dané době. A jsem přesvědčen, že ke každému dílu je třeba přistupovat kriticky, dále je zkoumat a doplňovat a nepřejímat je bezhlavě. Ovšem chyby děláme všichni. To neberte jako pokus o omluvu mých chyb, ale jako konstatování. Lze najít množství drobných i větších chyb ve všech nebo alespoň ve většině knih s tématem čs. opevnění, ať se již jedná o knihy vydávané Spolkem přátel čs. opevnění, Fortprintem, pány kolegy Trojanem, Novákem, Aronem a kol., Stehlíkem,Vaňourkem, Holubem, i jednotlivými kluby a muzei (tímto se rozhodně nechci jmenovaných dotknout či jim něco vyčítat a nerad bych, aby to bylo vytrženo z kontextu). Chyby najdeme i v klubových časopisech OIN a BOING či v časopise Novodobé fortifikace a jsou i na různých webových stránkách a diskusích. Ale přes všechny tyto chyby bych se neodvážil výše uvedené knihy, časopisy a stránky označit souhrnně jako nedůvěryhodné.


Michal Prášil

30. března 2005
Vloženo: 7.4.2005
Autor: Jan Lakosil
Copyright ropiky.net ©1999-2022        Ochrana osobních údajú (GDPR)