[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 34.239.148.127 () [ Přihlásit ]

Evidence pozemků a objektů LO v pozemkovém katastru


Kapitola vybraná z diplomové práce Ing. Pavly Rohlíčkové (FSV ČVUT 2004). Autoři tohoto webu děkují autorce textu za možnost zveřejnění!

Podle § 7 odst. 3 zákona [1] platilo pro vyznačení vykoupených či vyvlastněných pozemků důležitých pro obranu státu do PK ustanovení § 14 odst. 2 zákona [2], v němž je uvedeno, že vojensky důležité stavby a příslušné pozemky budou zjištěny a vyznačeny v PK (pozemkový katastr) po dohodě s ministerstvem národní obrany. Původní snahou tohoto ministerstva bylo zaměření a následné zaknihování vykoupených či vyvlastněných pozemků.

Z tohoto důvodu vydalo ŘOP v roce 1937 vyjádření pro zavedení těchto pozemků do PK. Toto vyjádření spočívalo v řadě omezení, která měla vést ke ztížení činnosti nepřátelské zpravodajské služby. Podle tohoto vyjádření se zákresy hranic dělených parcel do katastrální mapy mohly provádět jedině v případě, že vojenská správa získala tyto parcely do svého vlastnictví. V katastrální mapě bylo možné tyto nové hranice vyznačit pouze černou barvou (nikoliv rumělkou, jak bylo doposud zvykem) tak, jako se vyznačoval dosavadní stav držby, neboť takto provedené zákresy nově vzniklé držby nebyly na první pohled v mapě patrny. Zákresy hranic, vyznačující určitý komplex zabraných pozemků měly být označeny novým parcelním číslem jako každá nová držba, ale zákresy dřívější (původní) držby byly ponechány v platnosti i nadále s patřičnými slučkami.

V pozemkové knize mělo být na listu vlastnické podstaty (list B) pro zápis nové držby jako vlastník uveden pouze Československý stát bez vyznačení státní správy (v tomto případě vojenské správy). Veškerá tato opatření vyžadovala souhlas ministerstva financí, jinak by odporovala tehdy platným právním předpisům a stávajícím instrukcím pro vyhotovování geometrických plánů, které byly podkladem zápisů do pozemkové knihy a PK.

Podle vyjádření ŘOP měly být ze zákresů v katastrálních mapách vyloučeny vlastní stavby objektů SLO spolu s veškerými terénními změnami provedenými kolem těchto objektů (lesní průseky pro palbu, výkopy pro překážky kolem objektů, násypy kolem nich aj.).

Z důvodu evidence v PK bylo doporučeno, aby pozemky potřebné pro vytvoření překážek mezi jednotlivými objekty a pozemky, na kterých byly vytvořeny lesní průseky pro palbu, nebyly získávány do vlastnictví vojenské správy, ale aby na nich bylo zřízeno právo užívání k účelům obrany státu. Toto právo by vzniklo na základě smlouvy s dlouhodobým nájmem, anebo právem služebnosti, které nevyžadovalo pro jeho zaknihování vyhotovení geometrického plánu.

Ačkoliv byly vydány poměrně podrobné instrukce pro evidování vykoupených, resp. vyvlastněných, pozemků v PK, bylo poměrně brzy po zahájení těchto výkupů, resp. vyvlastnění, od záměru evidence upuštěno z důvodu co největšího utajení staveb důležitých pro obranu státu.

Zdroje a literatura:

 1. Zákon č. 63/1935 Sb., o vyvlastnění k účelům obrany státu, ve znění novely č. 94/1950 Sb.
 2. Zákon č. 177/1927 Sb., o pozemkovém katastru a jeho vedení (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 3. Dekret presidenta republiky č. 28/1945 Sb., o osídlení zemědělské půdy Němců, Maďarů a jiných nepřátel státu českými, slovenskými a jinými slovanskými zemědělci.
 4. [4] Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 5. Vládní nařízení č. 155/1936 Sb., o pohraničním pásmu a obvodu opevněných a jiných pro obranu státu důležitých míst, I. prováděcí nařízení k zákonu o obraně státu.
 6. Vládní nařízení č. 198/1936 Sb., o právech k nemovitostem v pohraničním pásmu, pak v obvodu opevněných a jiných pro obranu státu důležitých míst, VI. prováděcí nařízení k zákonu o obraně státu.
 7. [7] Zákon č. 131/1936 Sb., o obraně státu, § 34 Opatření v pohraničním pásmu.
 8. ARON, L., BÍLEK, J., BROŽ, J. et al. Československé opevnění 1935–1938. 2. vydání, ve FORTprintu 1. vydání. Náchod: FORTprint, 1998. 194 stran. ISBN 80–86011–05–4.
 9. BAUDYŠ, P. Majetkoprávní uspořádání objektů stálého opevnění z doby před rokem 1939. ČÚZK – odbor legislativy a metodiky katastru nemovitostí, 2002, 2 strany, č. j. 778/2002–23..
 10. Vyjádření ŘOP č. j. 45006/taj. hl. št. ŘOP – 1937: Dodavek k vyjádření ve složce k č. j. 17014/taj. ŘOP – 1936.
 11. Zápis z jednání ze dne 15. dubna 1937, které se konalo mezi zástupci vojenské správy a vlastníky pozemků v obci Slavonice, politický okres Dačice, stran postoupení části pozemků do vlastnictví vojenské správy.
 12. Přípis Velitelství III. Sboru (stavební ředitelství) ze dne 1.4.1938 č. j. 137.003/dův. stav. 1938, který byl doručen Okresnímu úřadu v Dačicích, ohledně uveřejňování zpráv o výkupu nebo vyvlastnění nemovitostí pro stavby důležité pro obranu státu.

Vloženo: 11.7.2005
Autor: Jan Lakosil
Copyright ropiky.net ©1999-2023        Ochrana osobních údajú (GDPR)