[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 44.222.104.206 () [ Přihlásit ]

Periskop LO v číslech - Miroslav Srb


Při hodnocení dosud publikovaných údajů na téma pevnostní výstroje panuje všeobecná snaha dovést toto bádání k hranici, kterou představuje konec září 1938. Nejinak je tomu i v případě prostředku, určeného k pozorování a řízení palby z lehkých objektů vz. 37. Tento prostředek jednoduché konstrukce byl zaveden do výzbroje dne 7. října 1937, výnosem MNO č.j. 9.739/ Taj. hl. št. 3. oddělení pod oficiálním označením periskop LO vz. 37. Pro vojenskou správu jej vyráběly dvě firmy: Optikotechna Přerov s.r.o. (kódové označení výrobku 2309) a pražská firma Srb a Štys.

Prvotním zdrojem ve věci počtu dodaných periskopů l.o. vz. 37 pro mě byly články M. Johna. V Atomu č. 6/1978 (Výzbroj a vybavení pevnůstek LO) uvedl na straně 6, že všech objednaných 10.400 kusů bylo vojenskou správou převzato. O pět let později (Atom č. 11/1983- Optika čsl. opevnění 1938, strana 12 až 14) stejný autor své závěry korigoval na 8.180 periskopů osazených do objektů LO vz. 37. Celkový počet periskopů však přitom zvýšil o 7.854 kusů do objektů již nezamontovaných na celkový počet 16.034 kusů. Stejné údaje o počtu periskopů se rovněž objevily v publikacích, které se relativně rozsáhleji věnovaly optice čsl. opevnění (K. Aron, s. 133, M. Ráboň- T. Svoboda, s. 143- 144). Lze předpokládat , že zde byl článek M. Johna zdrojem informací, ačkoliv není v seznamu literatury uveden.

Závěsy DZ- 25

První objednávka závěsů (MNO, č.j. 37.477/Taj. hl. št. ŘOP 1937) byla schválena dne 25. října 1937 na základě nabídky Čsl. zbrojovky Brno z 15. září 1937 (č. 97.990/K/taj.). Objednávce ještě předcházelo schválení prototypu závěsu výzbrojní komisí, která zasedala ve VTLÚ 24. září 1937. Další objednávky brzy následovaly a přehledně vypadaly takto:

Tabulka č. 1- Objednávky závěsu DZ- 25

objednávka č.j. datum krátký (1277 mm) střední (1477 mm) dlouhý (1827 mm)
37 477 25.10.1937 50 ks 7 000 ks 4 000 ks
347 14.2.1938 - 2 500 ks 800 ks
4684 11.4.1938 - 3 650 ks 1 000 ks
2075 16.7.1938 - 3 000 ks 2 000 ks
celkem dle délky 50 ks 16 150 ks 7 800 ks
celkem 24 000 ks

Nyní se pokusíme stanovit pravděpodobný počet celkem dodaných závěsů. Využijeme přitom již zmíněného výnosu o omezení výroby a rovněž tak skutečnost, že byl součástí spisu vedeného ve věci konečné likvidace objednávek ŘOP u Čsl. zbrojovky (jednání proběhla ve dnech 14. až 15. listopadu 1938). Podotýkám, že v tomto dokumentu nebyla uvedena žádná výjimka proti nařízení pod bodem 4 výnosu MNO č.j. 32.645/Taj. hl. št. ŘOP. Proto se lze domnívat, že výsledky komise lze brát pro naše bádání za velice věrohodné. Z první objednávky závěsů bylo převzato a odesláno ZTÚ 3 celkem 31 ks. krátkých, 700 středních a 3.003 dlouhých závěsů, celkem tedy 10.033 závěsů. Objednávka tak byla splněna na cca 91%. Z objednávky č.j. 347/1938, která byla v podstatě pouze rozšířena zbývajícími objednávkami (č.j. 4.684 a 20.076/1938) bylo převzato a odesláno ZTÚ 3 pouze 589 ks. středních závěsů. Objednávka č.j. 347/1938 tak byla splněna pouze na cca 4,5%. Součet obou dodávek pak dává výsledek 10.622 kusů závěsů. Dle typu hovoříme o 31 ks. krátkých, 7.589 ks. středních a 3.003 ks. dlouhých závěsů, čímž byly všechny objednávky celkově splněny na cca 44%.

Periskop LO vz. 37

Poptávka na toto zařízení byla adresována celkem třem firmám. Dvě měly své sídlo v Praze- Josef a Jan Frič a Srb a Štys, třetí pak byla přerovská Optikotechna. Objednávky na periskopy však obdržely pouze dvě, ačkoliv nabídkové řízení obeslaly všechny. První objednávka směřovala do Přerova, odkud na poptávku z 16. října 1937 bylo reagováno dne 8. listopadu 1937 pod značkou 1.395/R taj. Zadávací komise, jednající o deset dní později u podnáčelníka hlavního štábu, rozhodla zadat první objednávku právě Optikotechně. Tak se také stalo výnosem MNO, č.j. 42.587/Taj. hl. št. ŘOP ze dne 4. prosince 1937. Samozřejmě, že tato poptávka nebyla poslední a celkově byla Optikotechna zaměstnána výrobou periskopů následovně:

Tabulka č. 2- Objednávky periskopů LO vz. 37 u Optikotechny Přerov

objednávka č.j. datum krátký (1277 mm) střední (1477 mm) dlouhý (1827 mm)
42 587 4.12.1937 50 ks 7 000 ks 4 000 ks
347 14.2.1938 - - 800 ks
4684 11.4.1938 - 2 650 ks 1 000 ks
celkem dle délky 50 ks 9 650 ks 5 800 ks
celkem 15 500 ks

V září 1938 bylo výnosem MNO, č.j. 27.160/Taj. hl. št. ŘOP nařízeno provést u periskopů z objednávky č.j. 4.684/1938 změnu tzv. měnitelného zvětšení. Z časových důvodů však již nebyl tento požadavek realizován.

Ve věci dodávek periskopů od pražské firmy Srb a Štys, přehledná tabulka vypovídá o objednávkách následující:

Tabulka č. 3- Objednávky periskopů LO vz. 37 u firmy Srb a Štys

objednávka č.j. datum krátký (1277 mm) střední (1477 mm) dlouhý (1827 mm)
347 14.2.1938 - 2 500 ks -
4684 11.4.1938 - 1 000 ks -
2075 16.7.1938 - 3 000 ks 2 000 ks
celkem dle délky 0 ks 6 500 ks 2 000 ks
celkem 8 500 ks

Poslední objednávka zahrnovala periskopy LO vz. 37 s tzv. měnitelným zvětšením. Tato zajímavá a jednoduchá konstrukční úprava pocházela z projekčních kanceláří uvedené pražské firmy.

Jaké byly celkové číselně vyjádřené stavy objednávek jak závěsů, tak periskopů, o tom hovoří pro přehled a srovnání další tabulka:

Tabulka č. 4- Celkový přehled objednaných závěsů a periskopů

typ závěs (ČZ) periskop (Optikotechna) periskop (Srb&Štys)
krátný 50 ks 50 ks -
střední 16 150 ks 9 650 ks 6 500 ks
dlouhý 7 800 ks 5 800 ks 2 000 ks
celkem 24 000 ks 15 500 ks (65%) 8 500 ks (35%)

V Okamžiku pokusu o stanovení výroby, respektive dodávek periskopů se nejobtížněji jeví otázka firmy Srb a Štys. Spis, který jsem měl k dispozici (MNO, č.j. 34.157/Taj. hl. št. ŘOP 1938) poukazuje na objednávky MNO, č.j. 347 a 4.684/Taj. hl. št. ŘOP 1938 jako na vyhotovené a převzaté, avšak nikoli jak bychom potřebovali jako na dodané. Dále je tu ovšem spis MNO, č.j. 1.373/Taj. hl. št. ŘOP 1939, který se věnoval korespondenci firmy Srb a Štys v otázce proplacení dodaných periskopů. Pražská firma sice urgovala pohledávku celkem K 1.079.00,- za 3.500 dodaných přístrojů dle objednávek č.j. 347 a 4.684, ovšem tyto urgence se vztahovaly k datu 9. 11. 1938. V tomto případě, jelikož mi není znám orgán, který fungoval při přejímání výrobků (snad ÚZ) a rovněž tak nemám jednoznačný doklad o tom, že firma obdržela výnos č.j. 32.645 o omezení výroby, nelze termín „dodáno“ vztahovat jednoznačně k datu 30. 9. 1938 (resp. 3. 10. 1938). Na druhé straně však mohu uvést, že jsem měl k dispozici některá hlášení z úseků LO, která jednoznačně uvádějí dodávky „řopíkových“ periskopů od firmy Srb a Štys v průběhu roku 1938 (tedy do 30. 9.). Jejich součet sice nedosahuje čísla 3.500 ks., ale přesto se domnívám, že počet 3.500 ks. středních periskopů LO vz. 37 od firmy Srb a Štys lze označit za množství dodané. Nutno je ovšem chápat jako množství nejvýše možné, jelikož objednávka MNO, č.j. 20.075/Taj. hl. št. ŘOP 1938 na 3.000 ks. střeních a 2.000 ks. dlouhých periskopů LO vz. 37 s tzv. měnitelným zvětšením byla po 30. 9. 1938 stornována, aniž se jediný výrobek z této objednávky do objektů dostal. Na základě těchto údajů by pak firma Srb a Štys splnila dodávky na cca 41 %.

Naopak u firmy Optikotechna Přerov jsem měl možnost se opřít o výnos ve věci omezení výroby. Firma dokonce až na další zastavila výrobu „řopíkových“ periskopů a hlásila její stav ŘOP dne 15. 10. 1938. Toto hlášení se potom stalo podkladem pro komisi, jednající ve dnech 10.- 12. 11. 1938 v Přerově ve věci zjištění a ohodnocení výrobního stavu předmětů objednaných pro ŘOP. Komise dospěla k následujícím závěrům:

Tabulka č. 5- Přehled výsledků komise z 10. 12. 1938 v Optikotechně

objednávka č.j. datum typ odesláno
krátký střední dlouhý krátký střední dlouhý
42587 4.12.1937 50 ks 7 000 ks 4 000 ks 31 ks 6 079 ks 2 053 ks
347 14.2.1938 - - 800 ks - - stornováno
4684 11.4.1938 - 2 650 ks 1 000 ks - stronováno stornováno
Celkem: 15 500 ks 8 163 ks

Koncept se sice nezmiňuje o dodávkách krátkých periskopů, což by mohlo naznačovat, že již nebylo co odesílat, ale myslím, že je tento fakt nutno chápat spíše jako opomenutí (viz. výsledky jednání komise v Přerově). Rozdíl 3 kusů odeslaných středních periskopů oproti nálezu v Přerově vysvětlil ZTÚ 3 tím, že tyto 3 kusy nebyly zhotoveny a převzaty. Celkem tedy bylo dle ZTÚ 3 odesláno 8.160 ks. „řopíkových“ periskopů (31 ks. krátkých, 6.076 ks. středních a 2.053 ks. dlouhých). Tento počet lze doložit rovněž interním hlášením Optikotechny Přerov, která ve věci nevyřízených objednávek k 31. 12. 1938 konstatovala dodání 8.160 ks. „řopíkových periskopů. Stejně tak se tento počet objevuje v přehledu fakturace speciálních výrobků této firmy za rok 1938. Dodávky tak dle předložených údajů byly splněny na cca 52,6 %.

Celkově tedy můžeme konstatovat, že firmami Optikotechna Přerov a Srb a Štys Praha bylo vyrobeno, převzato a především odesláno 31 ks. krátkých, 9.576 ks. středních a 2.053 ks. dlouhých „řopíkových“ periskopů. Celkový počet by tedy bez rozlišení typů zněl 11.660 periskopů LO vz. 37, což představuje splnění dodávek na 48,58 %.

Nyní můžeme provést srovnání počtu dodaných závěsů a periskopů- pokud jsme přijali předpoklad, že bez závěsu nelze periskop nainstalovat a používat jej k pozorování. Toto srovnání by vypadalo následovně:

Tabulka č. 6- Porovnání dodaných závěsů a periskopů LO vz. 37

typ

závěs

periskop

rozdíl

celkový

počet instal. periskopů

krátký

31

ks.

31

ks.

0

31

ks.

střední

7.589

ks.

9.576

ks.

+

1.987 ks.

7.589

ks.

dlouhý

3.003

ks.

2.053

ks.

-

950 ks.

2.053

ks.

CELKEM

10.623

ks.

11.660

ks.


9.673

ks.

Na tomto základě lze pak tvrdit, že k datu 30. 9. 1938 (resp. k 3. 10. 1938) celkový počet pravděpodobně nainstalovaných „řopíkových“ periskopů dosáhl počtu 31 ks. krátkých, 7.589 ks. středních a 2.053 ks. dlouhých, tedy celkem 9.673 ks. periskopů LO vz. 37, což znamená 40,3 % z celkového počtu 24.000 ks. objednaných periskopů. Na tomto místě by bylo možné tuto studii ukončit, avšak je tu ještě jedno srovnání, kterému v předcházejícím textu nebyla věnována pozornost. Doposud jsme totiž pracovali pouze za předpokladu porovnání celkových počtů dodaných závěsů a periskopů. Nelze si totiž nepovšimnout vzájemné shody počtu objednaných závěsů a periskopů nebo dokonce ve většině případů i čísel jednacích jednotlivých objednávek. Uvedl jsem sice, že dílčí dodávky periskopů nedocházely do úseků LO souběžně s dodávkami závěsů a naopak, avšak proč bychom nemohli uvažovat, že pro objednávku „řopikových“ periskopů pod č.j. 42.587 u Optikotechny Přerov byly určeny pouze dodávky závěsů pod č.j. 37.477 (Pozn.: Jedná se pouze o hypotézu, k jejímuž potvrzení není k dispozici jednoznačný doklad.) Pokud bychom se tedy pokusili provést srovnání za tohoto předpokladu i u dalších objednávek, pak dojdeme k následujícímu přehledu:

Tabulka č. 7- Porovnání dodávek závěsů a periskopů LO vz. 37

závěsy

periskopy

firma

celkem

dodáno periskopů l.o. vz. 37

obj.

č.j.

dodáno

obj.

č.j.

dodáno37477

31

ks. krátký

7000

ks. střední

3000

ks. dlouhý

42587

31

ks. krátký

6076

ks. střední

2053

ks. dlouhý

OptikotechnaOptikotechnaOptikotechna

31

ks. krátký6076

ks. střední2053

ks. dlouhý

347

589

ks střední

347

2500

ks. střední

Srb

a Štys

589

ks. střední

4684

0

ks. střední

4684

1000

ks. střední

Srb

a Štys

0

ks. střední

CELKEM

dodáno periskopů bez rozlišení výrobce

8749 ks.

Jak zřejmo, na základě adresnosti objednávek jsem došli ke zcela odlišným údajům. Vybavenost objektů LO mohla tedy vypadat následovně: 31 ks. krátkých, 6.665 ks. středních a 2.053 ks. dlouhých periskopů, tedy celkem 8.749 ks. periskopů LO vz. 37, což znamená splnění celkové objednávky pouze na 36 %.

Závěr

I když název této studie zní „Periskop LO vz. 37 v číslech“, záměrem zde nebylo podat definitivní, úplný a konečný údaj, který by poukázal na stav vybavenosti lehkého opevnění tímto optickým zařízením. Toto zatím současná úroveň bádání neumožňuje. Účelem této studie proto bylo především poukázat na neudržitelnost dosud tradovaných údajů a rovněž tak naznačit možné směry dalšího výzkumu.


Vloženo: 24.11.2005
Autor: Jan Lakosil
Copyright ropiky.net ©1999-2024        Ochrana osobních údajú (GDPR)