[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 44.222.104.206 () [ Přihlásit ]

Lafetace v lehkém opevnění- zápis z jednání výzbrojní komise


VÚA, f. MNO- II. odbor.

MNO, č.j. 4.866/ Taj. II./2. odd. 1937, Praha, 27. září 1937, sg. 89 8/41- 2.

Věc: Zápis o jednání výzbrojní komise za účelem zavedení lafetace v leh. opevnění.

Poznámka: Výzbrojní komise svolána výnosem MNO, č.j. 4.772/Taj. II./2. odd. 1937. Komise se za předsednictví brig. gen. Josefa Mrázka zúčastnilo dalších 16 důstojníků (za ŘOP brig. gen. Čermák a škpt. Preisler), kteří jednali dne 24. září 1937 v době od 9.00 do 13.00 a navrhli zavést lafetu do výzbroje pod názvem : lafeta kulometná- l. o. vz. 37.

Příloha 2 k VTLÚ. č.j. 3.848 taj. 1937.

Tajné.

ZPRÁVA

o vykonaných technických zkouškách zbraně v lehkém

opevnění. /Řopík/.

Podle jednání zástupců ŘOP a VTLÚ. se zbrojovkou Brno. bylo zkonstruováno a vyrobeno 1 pokusné provedení lafetace pro kulomety vz. 24, 26 a 35 /37/. K této lafetaci přísluší rám střílny.

Lafetace byla vyzkoušena v únoru 1937 ve zkušebním objektu lehkého opevnění v Milovicích podle výn. MNO. č.j. 21441 taj.- hl. št. /ŘOP 1937, při čemž zjištěno i množství CO ve střelecké místnosti. Lafetace nevyhověla všem požadavkům a bylo nutno ji upraviti a opatřiti „Mapou“ /zařízením pro nepřímou střelbu/.

K pozorování a řízení střelby je ve stropu střelecké místnosti jednoduchý zrcátkový periskop.

Návrh Čs. zbrojovky na nově překonstruovanou lafetu byl schvál. výn. MNO. č.j. 25931 taj.- hl. št. /ŘOP 1937.

Náměr zbraně je: 20 stupňů a – 20 stupňů a pro výjimečné případy 30 stupňů.

Odměr je 60 stupňů.

Tato lafetace byla vyzkoušena v červnu 1937 na střelnici ve Vyškově, kdež vyhověla požadavkům, až na několik podřadných změn, jež bylo nutno ještě provésti.

Výstroj a záložní součástky byly předběžně sestaveny. Střílny je nutno zabetonovati vodorovně, neboť sklon způsobuje náklon a změnu v elevaci / např. byl- li by sklon střílny 200 dc, dosahuje náklon při odměru 30 stupňů asi 100 dc/.

Vodotěsný uzávěr střílny, aby nevnikala voda do střelecké místnosti, jež je eventuelně spodní vodou ohrožena, bude řešen podle výn. MNO. č.j. 35713 taj.- hl. št. /ŘOP 1937.

Lafeta je Zbrojovkou Brno přihlášena k patentování a přihláška chráněna jako tajná.

Vliv lafetace na tvar rozptylu a obrazce rozsevů bude dodatečně přezkoušen s lafetami seriové výroby podle programu VTLÚ.

Lafetace pro „řopík“.

Sesílení zajištění obrany hranic bude provedeno lehkými kul. stanovišti ze železobetonu, které vytvoří souvislé opevněné pásmo, sestávající z několika sledů kul. stanovišť. Každý sled tvoří sám o sobě souvislou palebnou přehradu.

První sled „hlavního odporu“ musí zastaviti nepřítele a to bočnými palbami, druhý sled je posilový a má úlohu podporovati a doplňovati palby prvního sledu a další sledy „zadržovací“ musí svoji palbou navazovati na palby před nimi položených sledů.

Na první sled, který jest vystaven nejúčinnější palbě všech zbraní, jsou kladeny tyto požadavky:

1/ poskytnouti osádkám co největší ochranu,

2/ odvrátiti střílny od směru nepřátelské palby,

3/ vytvořiti vzájemnou palebnou podporu jednotlivých objektů,

4/ vytvořiti palebnou přehradu na účinnou donosnost.

Protože objekty lehkého opevnění budou obsazeny jednotkami, které budou míti výzbroj norm. polních jednotek, je třeba, aby lafetační zařízení vyhovovalo všem používaným typům kulometů.

Lafeta ve svém provedení musí vyhovovati těmto podmínkám:

1/ umožniti použití jak kul. vz. 26, tak i kulometů 7/24 a vz. 35/37,

2/ snadná a rychlá vyměnitelnost kulometů kteréhokoliv typu,

3/ odměr 600,

4/ náměr + 200, a deprese – 200,

5/ otvor střílny co nejmenší, aby se zmenšila zranitelnost,

6/ zařízení pro zajištěnou střelbu,

7/ vyměnitelnost součástek,

8/ lafeta musí býti co nejjednoduší a snadno ovladatelná,

9/ pro obsluhu zbraně musí stačiti 2 muži.

Ředitel OP. :

vz. gen. ing. Štěpánek, v. r.

Poznámka: Text nebyl po jazykové stránce nijak upravován.

Přepsal: Miroslav Srb.

Zdroje a literatura:

  1. VÚA, f MNO- II. odbor.

Vloženo: 5.12.2005
Autor: Miroslav Srb
Copyright ropiky.net ©1999-2024        Ochrana osobních údajú (GDPR)