[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 44.197.198.214 () [ Přihlásit ]

VZNIK ČESKOSLOVENSKA


PRVÉ VYHLÁŠENÍ NÁRODNÍHO VÝBORU,

že se ujímá vlády:

Lide československý!

Tvůj odvěký sen stal se skutkem.Stát československý vstoupil dnešního dne v řadu samostatných, svobodných, kulturních států světa. Národní výbor, nadaný důvěrou veškerého lidu československého, přejal jako jediný a oprávněný a odpovědný činitel do svých rukou správu svého státu.

Lide československý! Vše,co podnikáš, podnikáš od tohoto okamžiku jako nový svobodný člen veliké rodiny samostatných svobodných národů.

Novými členy v těchto chvílích zahajují se nové, bohdá slavné dějiny Tvoje.

Nezklameš očekávání celého kulturního světa, který se žehnáním na rtech vzpomíná Tvých slavných dějin, jež vyvrcholily v nesmrtelné výkony československých legií na západním bojišti a v Sibiři. Celý svět sleduje Tvoje kroky do nového života, Tvůj vstup do země zaslíbené. Zachovej štít čistý, jako jej zachovalo Tvé národní vojsko: Československé legie. Buď si stále vědom, že jsi občanem českého státu nejen se všemi právy, nýbrž i povinnostmi.

Na počátku velkého díla ukládá Ti Národní výbor, ode dneška Tvá vláda, aby Tvé chování a Tvá radost byly důstojné veliké chvíli nynější.Naši osvoboditelé, Masaryk a Wilson, nesmějí býti zklamáni v svém přesvědčení, že dobyli svobody lidu,který dovede sám sobě vládnouti, ni jediným rušivým činem nesmí býti zkaleny nynější veliké okamžiky, ni jediný z Vás nesmí se dopustiti ničeho , co by mohlo vrhnouti stín na čisté jméno národa.

Každý z Vás musí bezvýhradně šetřiti všeho, co jiného jest svato.

Svobody osobní, majetku soukromého nesmí býti dotčeno. Podrobte se bezvýhradně rozkazu Národního výboru

V Praze dne 28.října 1918.

Za Národní výbor československý:

Dr.Fr.Soukup v.r. Dr.Vavro Šrobár v.r. Antonín Švehla v.r.

Jiří Stříbrný v.r. UDr.Alois Rašín v.r.

PRVÝ ZÁKON ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY

Zákon vydaný Národním výborem:

Dne 28.října 1918

Samostatný stát československý vstoupil v život: aby zachována byla souvislost dosavadního řádu právního se stavem novým, aby nenastaly zmatky a upraven byl přechod k novému životu.

Národní výbor jménem československého národa, jako vykonavatel státní svrchovanosti, nařizuje:

Článek I.

Státní formu československého státu určí Národní shromáždění s československou národní radou v Paříži, jako orgánové jednomyslné vůle národa.

Než se tak stane, vykoná státní svrchovanost uvnitř státu Národní výbor.

Článek II.

Veškeré dosavadní zemské i říšské zákony a nařízení zůstávají prozatím v platnosti

Článek III.

Všecky úřady samosprávné, státní a župní ústavy státní, zemské, okresní, župní a obecní jsou podřízeny Národnímu výboru,prozatím úřadují a jednají dle dosud platných zákonů a nařízení.

Článek IV.

Zákon tento nabývá platnosti dnešním dnem,

Článek V.

Předsednictvu Národního výboru se ukládá, aby tento zákon provedlo.

Antonín Švehla v.r. Dr.Vavro Šrobár v.r. Dr.Alois Rašín v.r.

Jiří Stříbrný v.r. Dr.Frant.Soukup v.r

Zdroje a literatura:

  1. OBRÁZKOVÉ DĚJINY NÁRODA ČESKOSLOVENSKÉHO ,vypravuje FRANTIŠEK HRNČÍŘ,druhé vydání V PRAZE 1926 ,nakladatel JAN SVÁTEK knihkupec

Vloženo: 9.11.2006
Autor: Vladek Vácha
Copyright ropiky.net ©1999-2022        Ochrana osobních údajú (GDPR)