[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 44.222.104.206 () [ Přihlásit ]

Souhrnné informace o vchodových střílnách v LO vz.37 - aktualizace 24.12.2023


Uplynul rok od poslední aktualizace našeho článku a jsme zde s dalšími novinkami, které pochází především z digitalizace fondu ŘOP v archivu VÚA. Tedy zde je aktualizace s číslem pět.

Jak je známo, v objektech LO nového typu se vyskytují tři druhy této střílny. Stále prozatím neznáme původní oficiální značení pro jednotlivé druhy. V archivních podkladech nacházíme pouze označení „deska s uzávěrem“. Proto se i nadále používá novodobé značení vycházející z typu uzávěru střeleckého otvoru:

- Typ 1 – ozubený uzávěr

- Typ 2 – kolíčkový uzávěr

- Typ 3 – šroubový uzávěr

Číslování 1, 2 a 3 vycházelo pravděpodobně z počtu nalezených střílen při terénních průzkumech. Jelikož se už ale vžilo do tak značné míry, nebudeme ani při dohledání původního způsobu značení tento systém nyní zatím měnit. Ve fondech VÚA se podařilo dohledat i poslední výkres vchodové střílny, tedy máme k dispozici výkresy pro všechny tři varianty.

Pokud si projdeme dostupná data z výstavby tak zjistíme, že celková potřeba vchodových střílen pro roky 1937 a 1938 (počítáno jen se skutečně zadanými úseky) byla 12247 ks. Toto číslo ale nezahrnuje zadaný úsek III/17, u kterého nevíme typy navržených objektů.

Celkem bylo ze strany ŘOP objednáno 13000 ks:

Typ 3 - 110 ks

Typ 2 - 2000 ks

Typ 1 - 10890 ks

K těmto číslům musíme ale připočíst zatím neznáme množství vchodových střílen typu 1, které byly vyrobeny až po válce. Při reaktivaci objektů LO po roce 1949 se využívaly vchodové střílny ze zničených objektů, případně v malém množství byly vyráběny zcela nové.

V roce 1937 se podařilo zabudovat 3637 ks a v roce 1938 pak 5232 ks. Celkem tedy bylo zabudováno 8869 ks vchodovek všech typů. Do dnešních dnů se mohlo vzhledem k zachovalosti objektů dochovat až 5176 ks (58,4 %), z toho 2218 ks z roku 1937 (61,0 %), 2958 ks z roku 1938 (56,5 %). Toto číslo ale bude ve skutečnosti nižší, jelikož mnoho střílen je vytržených či jinak poškozených a znehodnocených. K tomu nutno připočítat i objekty, do kterých se vchodové střílny nepodařilo nainstalovat. Nyní víme o 87 dochovaných objektech, kde byla vchodová střílna vytržena. Do této statistiky přidejme i dalších 297 objektů zničených a zahlazených, kde jsme na základě archivních podkladů doplnili dodavatele střílny.

Všechna data a počty jsou aktuální ke dni 24.12.2023. Jestliže uvádíme první a poslední výskyt daného typu, jedná se pak pokud možno o objekty s prokazatelným datem betonáže.

Vchodová střílna „Typ 3“ – šroubový uzávěr, výrobce ZB

První vyráběný a zabudovávaný typ vchodových střílen je vzor označovaný jako „Typ 3“, tedy se šroubovým uzávěrem. Vzhled je návrhem Čs. Zbrojovky (výkres S108 ze dne 12.1.1937) a výroba byla objednána v celkovém počtu 110 ks. Z tohoto počtu je zmapován výskyt celkem 41 ks, z toho 27 ks dochovaných a 14 ks vytržených, a to ve 8 ks v I. sboru, III. sboru 19 ks a ve IV. sboru 14 ks. Na základě studia umístění jednotlivých typů střílen v prvních zadaných úsecích opevnění (IV. sbor, úseky I, a II) předpokládáme, že zde mimo dosud potvrzených 11 ks bylo instalováno podle archivních podkladů pravděpodobně dalších až 12 ks střílen typu 3. Jednalo se o objekty v okolí obce Štítina umístěné jak východně, tak západně od obce. Bohužel v archivech se již neuvádí čísla těchto objektů, a navíc mnoho z nich bylo během bojů v roce 1945 rozvaleno či zničeno a není tedy možné tento předpoklad již ověřit.

Z archivních podkladů a kolaudačních protokolů pak máme potvrzenou instalaci 8 ks vchodovek typu 3 v I. sboru, jmenovitě v úseku A-9. Dále předpokládáme, že v úsecích A-1 a A-2 bylo instalováno cekem do 10 ks v každém úseku. Tento typ střílen je instalován převážně v objektech, které jsou vybaveny jen jedním periskopem a byly tedy použity na počátcích výstavby. Dalším možným místem, kde se mohl tento typ objevit byl i úsek IV u VII. sboru, jelikož k jeho zadání došlo už 14.4.1937. Bohužel se ale nedochoval ani jeden objekt úseku a prozatím ani archivy nevydaly své svědectví. Umístění tohoto typu střílny v objektu lze jednoduše ověřit i ve chvíli, kdy je vchodová střílna vytržena. Umístění kotev je totiž nesouměrné ke střeleckému otvoru. Kotvy vlevo jsou 7 cm a kotvy vpravo 11 cm od hrany otvoru, při celkové vzdálenosti kotev od sebe 27 cm. Vchodová střílna tohoto typu je menší než zbývající dva typy. Deska je o velikosti 27 x 30 cm (šířka x výška), kdežto u typu 1 a 2 je to 32 x 36 cm.

Číslo na střílně tohoto typu najdete na vnitřní straně pravé kolejnice vedení uzávěru dole. Byla nalezena čísla od 6 do 82. Čísla na střílnách jsou v rovném směru, u později vyrobených jsou svisle. Prozatím není známé přesné datum betonáže prvního objektu s tímto typem střílny. Dle poznámek na kartách objektů by se ale mělo jednat o IV/I/23 s betonáží před 18.5.1937. Bohužel je objekt uzamčen a nachází se na soukromém pozemku, což omezuje možnost průzkumu.

Souhrn typu 3:

Výrobce: Čs. Zbrojovka, výkres S108

Doba výroby: duben-květen 1937

Množství: 110 ks

Značení: nalezena čísla od 6 do 82, na vnitřní straně pravé kolejnice vedení uzávěru dole, vyraženo normálně, později svisle, číselná řada 1-110 + znak výrobce

První instalace: asi IV/I/23 (kolem 18.5.1937)

Poslední instalace: neznámo (pravděpodobně do konce července 1937)

Lokace: I., III. a IV. sbor + pravděpodobně i VII. sbor

Vchodová střílna „Typ 2“ – kolíčkový uzávěr, výrobce ZB

Druhým vyráběným vzorem je „Typ 2“ s kolíčkovým uzávěrem. Opět se jedná o typ navržený Čs. Zbrojovkou a v dokumentech je označován „dle výkresu S210 ze dne 11.5.1937“. Ze strany ŘOP bylo objednáno 2000 ks a první dodávka 50 ks byla plánována ke dni 15.6.1937, dalších 100 ks k 25.6.1937 a pak od července každý týden 150 ks do celkového objednaného množství. Pokud byly dodávky dodrženy podle tohoto rozvrhu, tak poslední kusy byly dodány do konce září 1937. Výskyt je zmapován ve všech sborech v ČSR, kde byla výstavba zahájena v celkovém počtu 944 ks, z toho 75 ks vytrženo.

Střílny jsou značeny výrobním číslem a znakem výrobce (malé Z v kolečku) v prostoru pod střílnovým otvorem (viz identifikační karta vchodové střílny Typ 2). Tato čísla jsou jedinečná a prozatím nejnižší identifikované číslo je 112 a nejvyšší 2107. Tím tedy můžeme říci, že číslování střílen zcela jistě navazovalo na řadu u typu 3 tj. 1-110 pro typ 3 a 111-2110 pro typ 2. V tuto chvíli nejstarší identifikovaný objekt s tímto typem střílny je IV/IV/900 ze dne 16.6.1937, tedy jen jeden den po předpokládané první dodávce od výrobce. To ale znamená, že střílny by musely být dodány ještě dříve, jelikož jsou vkládány přímo do bednění minimálně týden před betonáží. Na opačném konci je pak pět objektů úseku III/16 č. 6084, 6087, 6088, 6093 a 6094, které byly postaveny začátkem října 1938. Je proto možné konstatovat, že střílny se instalovaly průběžně po celou doby výstavby nového typu LO. Podle některých historických pramenů mělo být dodáno do Rumunska až 147 ks vchodových střílen tohoto typu. Zatím byl v archivu nalezen příkaz MNO ze dne 22.7.1937 na uvolnění jen 55 ks vchodových střílen a 220 kulometných rámů normálních ze zásob určených pro naše opevnění. Na fotografiích tamních objektů jsou v některých případech dokonce střílny i vidět. Jedna střílna čísla 1658 byla nedávno potvrzena v jednom z cvičných německých objektů. Podle čísla lze odvodit, že původně byla určena pro úseky XIII a XXII u IV. sboru.

V nedávné době jsme se setkali s jednou zvláštností. Byly nalezeny střílny se dvěma číselnými řadami. Při bližším průzkumu bylo zjištěno, že čísla vlevo jsou přeražena rovnou čárou a platná jsou tedy čísla vpravo. Pravděpodobně to bude následek chyby při značení střílen, kdy došlo omylem k opakovanému označení série 156-173 a následnému přeražení na 219-236.

Souhrn typu 2:

Výrobce: Čs. Zbrojovka, výkres S210

Doba výroby: červen-září/říjen 1937

Množství: 2000 ks

Značení: nalezena čísla od 112 až 2107, číselná řada 111 – 2110 + znak výrobce

První instalace: IV/IV/900 (16.6.1937)

Poslední instalace: viz text

Lokace: všechny sbory v ČSR

Vchodová střílna „Typ 1“ – ozubový uzávěr

Třetím a nejčastějším vzorem vchodové střílny je „Typ 1“ s ozubeným vedením uzávěru. Tady se jedná přímo o návrh z konstrukce ŘOP, a proto bylo možné zadat výrobu více dodavatelům. Nalezený výkres nese označení ŘOP PC-73. Byli identifikování tři předváleční dodavatelé a jeden zatím neznámý poválečný:

Báňská a hutní spol., Třinec – dále používaná zkratka „TŽ“

Rudolf Bächer, Roudnice nad Labem – zkratka „B“

Moravské ocelárny, Olomouc – zkratka „MO“

Poválečná výroba - výrobce neznámý

Již neplatí, že nejsou známy počty objednaných vchodových střílen. Podařilo se najít dokumenty k objednávkám a dodávkám střílen typu 1 od TŽ, MO a Bächer pro rok 1937 a na část roku 1938 v množství 6000 TŽ + 1000 MO + 3890 B, a to je celkem 10890 ks.

Pro poválečnou výrobu zatím nemáme žádné bližší údaje. Je možné, že se jednalo jen o velmi omezenou výrobu v řádu jednotek kusů.

Střílny jsou vzhledově od všech výrobců identické, ale podle detailů, které budou popsány níže, lze odlišit jednotlivé dodavatele i přibližné období výroby.

Typ 1, výrobce TŽ

Jedná se o největšího výrobce vchodových střílen pro objekty LO. Celkem bylo objednáno v Báňské a hutní spol. 6000 ks střílen a nalezneme je ve všech sborech v ČSR. Prozatím bylo nalezeno 1274 ks nesoucí označení TŽ, z toho 17 vytrženo. Dalších 15 ks bylo identifikováno v Polsku, kde u sedmi z patnácti identifikovaných střílen se nám na základě studia a přiřazení čísel podařilo s vysokou pravděpodobností lokalizovat jejich původní plánované umístění, a to ve vloženém úseku ŽSV II Hlučín. Další dvě střílny jsou nainstalovány opět v cvičném objektu Wehrmachtu. Původně byly střílny s čísly 4152 a 4267 určeny pro oblast II. sboru, místo přejímky Ženijní prapor 23 Liberec.

Identifikace se trochu zkomplikovala nálezem třetí, nejstarší varianty značení, ale všechny jsou naštěstí založeny na stejném typickém znaku výrobce, tj. v kolečku umístěná trojice mlátků a želízek a vyraženého čísla na střílně. U prvního typu značení, použitého u čísle 1 až 22, je číslo a znak výrobce vyraženo v prostoru pod nálitkem se lvíčkem a rokem výroby. Od čísla 23 do okolí čísel 250 – 294 , u kterých se střídá jak druhé, tak třetí značení v úsecích IV/XIV a IV/X, se střílny označovaly vyraženým znakem nad pravým vedením s ozuby a číslem nad levým vedením. Následně se přešlo na třetí typ značení, kdy byl znak umístěn jako nálitek na typickém místě, uprostřed dole pod nálitkem pro přejímací značku. Číslo střílny zůstalo nad levým vedením s ozuby. Výrobní čísla tvoří ucelenou číselnou řadu od 1 do 6000. V terénu byla nalezena čísla od 2 do 4547 (v ČR), respektive 4638 (v Polsku).

Kolega Jiří Duchoň identifikoval na zadní straně střílny (TŽ 294), která je běžně zakryta betonem, čtyřmístné číslo „6569“ a posléze byl nalezen i příklop se stejným číslem. Nedávno byla prozkoumána i střílna s blíže neurčitelným číslem TŽ 12xx pocházející z objektu XVI/20, na ní bylo nalezeno číslo „6792“. Zatím se jedná o první dva zdokumentované případy výskytu tohoto značení na vchodové střílně. I v tomto případě jsme učinili pokrok, kdy v archivech byly nalezeny dokumenty, které vysvětlují tuto ražbu jako číslo tavby vstupního materiálu. Toto značení je tak nutně vyraženo na každé střílně z produkce TŽ a může sloužit jako další identifikátor výrobce. V současné době pracujeme na soupisu všech použitých taveb. Pro každou tavbu tak budeme znát i materiálové a chemické vlastnosti dané tavby. Co je již ale známo, že v průměru jedna tavba materiálu byla u TŽ použita pro výrobu až 150 ks kompletů vchodových střílen.

Střílny byly vyráběny pravděpodobně od června 1937 až do ukončení výroby v říjnu 1938. Zde je stručný přehled objednávek u TŽ:

č.j. 29164/Taj.hl.št.ŘOP/1937 1000 ks ?6.1937

č.j. 44198/Taj.hl.št.ŘOP/1937 1000 ks 22.11.1937

č.j. 347/Taj.hl.št.ŘOP/1938 1000 ks 14.2.1938

č.j. 4684/Taj.hl.št.ŘOP/1938 1000 ks 11.4.1938

č.j. 20075/Taj.hl.št.ŘOP/1938 1000 ks 16.7.1938

č.j. 28922/Taj.hl.št.ŘOP/1938 1000 ks 8.9.1938

První střílny byly dodány 7.8.1937 (čísla 1–22) a 1000 ks bylo dodáno kompletně do 13.10.1937. První dodávky z následné objednávky byly dodány ještě v roce 1937, a to 29.12.1937. Prozatím poslední nám známá dodávka čísel 4451 až 4570 se uskutečnila 15.9.1938.

Nejdříve jsme se domnívali, že první vybudovaný objekt se střílnou „TŽ“ je I/E-22/3 z 21.7.1937, ale podle průzkumu na místě, je tato střílna instalována až později, což bylo následně potvrzeno i dokumentem o první dodávce od výrobce dne 7.8.1937 Proto jsme posunuli první jistou instalaci až na 31.8.1937 u objektu IV/IV/1005 (TŽ číslo „2“). Posledními zabudovanými jsou pak střílny u pěti objektů II/CH1/109, II/R1/8, II/R1/214, II/S1/212 a II/Z3/148, betonovaných 30.9.1938.

Ale skutečně posledními zabudovanými střílnami od TŽ jsou střílny v německých objektech, nyní na území Polska. Výstavba těchto objektů probíhala v létě 1939 a do zahájení války nebyly zcela dokončeny.

Na základě nálezů v terénu a archivních materiálů se nám podařilo bezpečně rekonstruovat číselné skupiny do čísla 1160, které byly dodány do jednotlivých sborů. Tučně jsou vyznačeny jednoznačně identifikované hranice dodávek mezi sbory:

I. sbor: 289 + 290, 292 – 589, 647 – 696, 813 – 912, 1001 - 1160

II. sbor: 60 – 111, 697 – 797

III. sbor: 928 - 952

IV. sbor: 1 – 34, 133 – 189, 255 – 288 + 291, 798 – 812, 913 - 927

VI. sbor: 35 – 59, 112 – 132, 190 – 254, 953 - 1000

VII. sbor: 590 - 646

Souhrn typu 1 „TŽ“:

Výrobce: Báňská a hutní společnost Třinec (dnes Třinecké železárny), možné subdodávky z VHHT

Doba výroby: od června 1937, do zastavení výroby v říjnu 1938

Množství: rok 1937: 1000 ks

rok 1938: 5000 ks

Značení: nalezena čísla od 2 až 4638, číselná řada 1-6000 + znak výrobce

První instalace: IV/IV/1005 (31.8.1937)

Poslední instalace: 30.9.1938 – viz text

Lokace: všechny sbory v ČSR

Identifikace v terénu: znak výrobce – viz identifikační karta vchodové střílny Typ 1 TŽ

Od čísla 23 výrobní číslo vždy umístěné nad levým ozubením (i pokud není vidět nebo chybí znak výrobce)

Typ 1, výrobce B

Výrobci Bächer patří druhé místo co do objemu vyrobených vchodových střílen a obdržel od ŘOP objednávky pro roky 1937 a 1938 v celkové výši 3890 ks. Výskyt je lokalizován převážně v I. až IV. sboru v Čechách a na Moravě. Na Slovensku u VI. sboru je znám jen 1 kus, přesto že podle archivních podkladů byly tyto střílny dodávány do VI. a VII. sboru ve větším množství. Celkem bylo identifikováno 1281 objektů s typickým kalíškem na vchodové střílně, tedy znakem výrobce umístěného uprostřed dole pod střílnovým otvorem. Z tohoto množství je 235 ks střílen doložených archivními podklady u zničených a zahlazených objektů. Při průzkumech opevnění v Polsku se podařilo kolegům nalézt i zástupce „Bächera“, prozatím se jedná o 8 ks.

Do nedávna jsme si mysleli, že typický kalíšek je jednoznačná identifikace, ale nyní se podařilo nalézt střílnu z první dodávky a zde kalíšek chybí. Tedy můžeme říct, že znak je použit poprvé někde mezi čísly R37 85 a R37 114. Číselná řada je umístěna na nálitku nad tímto kalíškem, ale tady je to komplikovanější, jelikož pro rok 1937 i 1938 začínají řady vždy od čísla 1. Rozlišovacím znakem je zde tedy značka přejímky ŘOP („R“, lvíček a vyražený rok „37“ nebo „38“) nacházející se také na nálitku. Část střílen z roku 1937 má ražbu přejímky a výrobní číslo vyraženo v normálním směru, u později vyrobených střílen téhož roku a u střílen z roku 1938 se razily značky „vzhůru nohama“. Přechod mezi směrem ražby je zaznamenán někdy mezi čísly R37 535 a R37 540. Na střílnách dále nalezneme nálitky s čísly vlevo (0 až 5 a písmeno „E“) a vpravo (0 až 2 a písmeno „E“) uprostřed stran a pod znakem výrobce pak vyražené číslo (0 až 12). Jejich význam není zcela objasněn, ale zřejmě se jedná o způsob označování jednotlivých odlévacích forem a v kombinaci možná i jednotlivých směn. U nalitých čísel vlevo a vpravo se navíc objevují některá čísla i v pozici „hlavou dolů“. V poslední době byly nalezeny dvě vchodové střílny, které nesou určité prvky značení Bächer. Je zde ražba číslice pod nálitkem, na kterém je částečně patrná ražba „R38“, ale není u nich typický kalíšek. Jen na základové desce je vzhůru nohami vyraženo čtyřmístné číslo. U jedné je číslo vlevo (4042), u druhé zase vpravo (4380). Podle archivu se opět jedná o čísla tavby materiálu, které muselo být vyraženo na každém odlitku. Určitá odlišnost oproti ostatním dodavatelům je i ve tvaru zadní stěny desky, kde se nachází nálitek specifického tvaru. Tento nálitek se otiskne při betonáži i do objektu samotného, proto lze identifikovat střílnu od Bächera i po vytržení.

Střílny byly vyráběny od června/července 1937 až do ukončení výroby v říjnu 1938 a nyní víme, že pro rok 1937 bylo objednáno 1000 ks a ve skutečnosti bylo dodáno 1028 (nejvyšší nalezené číslo R37 995). Všechny střílny byly vyrobeny všechny do 15.10.1937, přičemž od dodavatele bylo ke dne 11.11.1937 převzato celkem 895 ks střílen a další byly prozatím uloženy ve skladu a připraveny k expedici. Pro rok 1938 byly nalezeny objednávky v celkové výši 2862 ks (nejvyšší nalezené číslo v objektu je R38 232x). Celkem bylo do října 1938 z tohoto množství dodáno 2390 ks vchodových střílen a dalších 472 ks bylo nepřevzato či výroba ani nebyla nezahájena. Poslední přejímka se uskutečnila ke dni 10.12.1938.

Opět předkládáme krátký přehled objednávek u výrobce Bächer:

č.j. 29164/Taj.hl.št.ŘOP/1937 1000 ks ?6.1937 – dodáno 1028 ks

č.j. 347/Taj.hl.št.ŘOP/1938 862 ks 14.2.1938

č.j. 4684/Taj.hl.št.ŘOP/1938 500 ks 11.4.1938

č.j. 20075/Taj.hl.št.ŘOP/1938 1500 ks 16.7.1938

Převzato bylo vše z první a druhé objednávky (1362 ks) a část z třetí objednávky.

Stejně jako u výrobce TŽ jsme se domnívali, že první vybudovaný objekt se střílnou „B“ je I/E-22/4 z 15.7.1937, ale i zde se jedná o zabudování v rámci reaktivace. Pochybnosti jsme měli i o instalaci v objektu I/C-10/16 ze dne 18.6.1937, jelikož na střílně není vidět typický znak kalíšku, ale právě zde byla prokázána střílna Bächer z první výroby bez znaku s číslem R37 85. Podle dokladů byla ale instalována až později, jelikož podle dokumentu ze dne 16.7.1937 nebyla střílna při betonáži k dispozici. Navíc nalezené dokumenty hovoří o první expedici od výrobce ve dne 23.7.1937 (čísla R37 1-115) a 7.8.1937 (čísla R37 116-191), tedy první betonáž mohla proběhnout opravdu až na začátku srpna roku 1937. Takže první prokazatelná instalace střílny je v objektu I/C-14/32 s betonáží dne 16.8.1937. Posledním objektem je pak I/114/46 betonovaný až po 8.10.1938, přesné datum není zatím známo.

Souhrn typu 1 „B“:

Výrobce: Rudolf Bächer, Roudnice nad Labem

Doba výroby: od červena 1937, do zastavení výroby v říjnu 1938

Množství: rok 1937: 1028 ks

rok 1938: 2390 ks (dalších 472 ks zcela nedokončeno)

Značení: znak výrobce „kalíšek“, 2x číselná řada (R37, R38) 1-xxxx na nálitku nad znakem (viz text) + další značení čísly na stranách základní desky střílny.

První instalace: prokazatelně I/C-14/32 (16.8.1937)

Poslední instalace: I/114/46 (po 8.10.1938)

Lokace: všechny sbory v ČSR

Identifikace v terénu: znak výrobce – viz identifikační karta vchodové střílny Typ 1 B (kromě prvních maximálně 113 ks z roku 1937).

Výrobní číslo na nálitku mezi střílnovým otvorem a znakem výrobce, čísla po stranách základní desky (objevují se ale i desky čisté, bez jakéhokoliv nálitku s čísly). Pokud je střílna ještě kryta bedněním a nemůžete nic z těchto znaků nalézt, prohlédněte si pozorně obě ozubená vedení a obrobenou plochu vpravo pod střílnovým otvorem. Pokud na žádné z nich není nikde číslo ani znak, jedná se pak s největší pravděpodobností o střílnu z produkce Bächer.

Typ 1, výrobce MO

Moravské ocelárny Olomouc jsou třetím výrobcem vchodových střílen typu 1 a do ukončení výroby jich vyprodukovaly pro účely výstavby 1000 ks. Výskyt je lokalizován prozatím jen ve sborech v Čechách a na Moravě a podle archivních podkladů měly být střílny dodány také do VII. sboru. Vzhledem k devastaci objektů VII. sboru to ale nelze fyzicky ověřit. Při průzkumech bylo objeveno zatím 433 ks střílen MO s čísly od 10 do 890. Číselná řada je definována od 1 do 1000. Stejně jako u TŽ, tak i zde máme dva typy značení. Starší typ má vyražené výrobní číslo a znak výrobce v prostoru pod obdélníkovitým nálitkem pod střílnovým otvorem, kdy „MO“ umístěné v oválu a vedle výrobní číslo. Současně s tím je ale duplicitně číslo vyraženo i na obrobené ploše vpravo hned pod střílnovým otvorem, vlevo je pak „MO“ opět v oválu. Přibližně od čísla 335 je číslování, zřejmě pro lepší identifikaci výrobce, přemístěno nad pravé ozubené vedení, kdy nahoře je číslo a pod ním „MO“. První dodávka 110 ks vchodových střílen objednaných pod číslem 29164/Taj.hl.št.ŘOP 1937 z produkce MO byla ze strany ŘOP převzata dne 11.8.1937 a poslední dodávka 91 ks byla převzata dne 15.11.1937. První objekt se střílnou „MO“ je II/G1/308 ze dne 17.9.1937 a posledním doloženým objektem pak II/CH3/12 ze dne 14.9.1938.

Souhrn typu 1 „MO“:

Výrobce: Moravské ocelárny, Olomouc

Doba výroby: červen až listopad 1937

Množství: 1000 ks objednaných pod číslem 29164/Taj.hl.št.ŘOP 1937

Značení: znak výrobce „MO“ a číselná řada 1-1000

První instalace: II/G1/308 (17.9.1937)

Poslední instalace: II/CH3/12 (14.9.1938)

Lokace: I., II., III., IV. a VII. sbor

Identifikace v terénu: znak výrobce – viz identifikační karta vchodové střílny Typ 1 MO

Výrobní číslo a znak výrobce je umístěno nad pravým ozubeným vedením s výjimkou prvních cca 335 ks od výrobce „MO“, kdy je znak a číslo umístěno pod nálitkem a také pod střílnovým otvorem vlevo (znak) a vpravo (číslo).

Typ 1, poválečná výroba

Při průzkumu na Šumavě byly nalezeny vchodové střílny typu 1, které neodpovídají žádnému známému výrobci. Při podrobnějším průzkumu byly na nálitku nalezeny „zkřížené meče“, což je neklamný znak toho, že dané střílny byly vyrobeny až po roce 1948. Celkem těchto střílen bylo nalezeno prozatím 8 ks, a to jen v úseku 196 v I. sboru. Nebylo nalezeno jakékoliv značení výrobce, jen na nálitku jsou zkřížené meče a číslo 10.

Souhrn typu 1 „poválečný“:

Výrobce: neznámý

Doba výroby: 1949-1950

Množství: jednotky kusů

Značení: nenalezeno, jen na nálitku znak zkřížených mečů a číslo 10

První instalace: neznámo

Poslední instalace: neznámo

Lokace: I. sbor, úsek 196

Identifikace v terénu: jen podle „zkřížených mečů“ na nálitku.

Dále bylo v bývalé ČSR nalezeno 300 ks střílen typu 1, z toho 9 ks vytržených. Další 3 ks byly nalezeny v zahraničí a další 1 ks v německém cvičném objektu. U všech nalezených střílen prozatím nebylo možné identifikovat výrobce, případně ani výrobní číslo.

Níže je statistický přehled výskytu jednotlivých typů vchodových střílen i výrobců a jejich zastoupení v jednotlivých sborech a aktualizovaný přehled zachovalosti střílen v jednotlivých sborech včetně procenta jejich zmapování.

V rámci bývalé ČSR v tuto chvíli máme tedy přiřazeno k výrobci 4273 ks, z toho 350 vytržených. Stále zbývá spoustu bílých míst, které se plní jen pomalu. Třeba jen u necelých 55 % z nich jsme schopni, zejména kvůli korozi nebo vytěžení sběrači kovů dohledat číslo střílny. Proto bychom byli rádi za jakékoliv i archivní informace o číslech střílen, jako jsou staré fotky či zápisky z průzkumů. Žádná z těchto informací nebude bez souhlasu poskytovatele zveřejněna a poslouží jen k celkovému pochopení logiky dodávek a distribuce u sborů. Pomůže nám jakákoliv maličkost.

Všechna data a informace vycházejí z veřejných zdrojů a pramenů.

Všem moc děkujeme

Petr Šenkyřík, Libor Martinů, Jan Kubálek

Zdroje a literatura:

  1. www.ropiky.net
  2. www.opevneni.cz
  3. www.prazskacara.cz
  4. Digitální archiv VÚA Praha
  5. Stav výstroje LO, Pavel Holzknecht; 2009; forum.opevneni.cz
  6. z aktuálně dostupných knih a publikací,
  7. informací z archivů poskytnutých Janem Lakosilem, Tomášem Svobodou, Ivo Vondrovským a Zdeňkem Hanáčkem
  8. terénních průzkumů autorů
  9. a jejich dalších kolegů a přispívatelů.
  10. Fotografie: Libor Martinů, jiný autor označen u fotografieVloženo: 20.3.2020
Autor: Petr Šenkyřík
Copyright ropiky.net ©1999-2024        Ochrana osobních údajú (GDPR)