[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 3.237.29.69 () [ Přihlásit ]

Souhrnné informace o vchodových střílnách v LO vz.37 - aktualizace 25.12.2022


Každý rok pro vás připravujeme aktualizaci původních článků o vchodových střílnách. Nyní vám tedy předkládáme již čtvrtou aktualizaci. Opět obsahuje několik nových informací a přehled současného stavu zmapování výskytu vchodových střílen.

Jak je známo, v objektech LO nového typu se vyskytují tři druhy této střílny, v archivech označené jako „deska se závěrem“. Stále prozatím neznáme původní oficiální značení pro jednotlivé druhy, proto se nadále používá novodobé značení vycházející z typu uzávěru střeleckého otvoru:

- Typ 1 – ozubený uzávěr

- Typ 2 – kolíčkový uzávěr

- Typ 3 – šroubový uzávěr

Číslování 1, 2 a 3 vycházelo pravděpodobně z počtu nalezených střílen při terénních průzkumech. Jelikož se už ale vžilo do tak značné míry, nebylo by asi vhodné ani při dohledání původního způsobu značení, tento systém nyní měnit. Minimálně pro typ 2 a typ 3 se nám již podařilo nalézt označení podle typu výkresu – viz text k jednotlivým typům.

Pokud si projdeme dostupná data z výstavby tak zjistíme, že celková potřeba vchodových střílen pro roky 1937 a 1938 (počítáno jen se skutečně zadanými úseky) byla 12123 ks. Toto číslo ale nezahrnuje zadané úseky, u kterých nevíme typy navržených objektů (třeba III/25, III/17 a další). Celkem bylo ze strany ŘOP objednáno 13000 ks:

Typ 3 - 110 ks

Typ 2 - 2000 ks

Typ 1 - 10890 ks

K těmto číslům musíme ale připočíst zatím neznáme množství vchodových střílen typu 1, které byly vyrobeny až po válce. Při reaktivaci objektů po roce 1949 se využívaly vchodové střílny ze zničených objektů, případně v malém množství byly vyráběny zcela nové.

V roce 1937 se podařilo zabudovat 3608 ks a v roce 1938 pak 5232 ks. U dalších 158 ks neznáme datum betonáže. Celkem tedy bylo zabudováno 8998 ks vchodovek všech typů. Do dnešních dnů se mohlo vzhledem k zachovalosti objektů dochovat až 5150 ks (57,3 %), z toho 2192 ks z roku 1937 (64,8 %), 2958 ks z roku 1938 (56,6 %). Toto číslo ale bude ve skutečnosti nižší, jelikož mnoho střílen je vytržených či jinak poškozených a znehodnocených. K tomu nutno připočítat i objekty, do kterých se vchodové střílny nepodařilo nainstalovat.

Všechna data a počty jsou aktuální ke dni 24.12.2022. Jestliže uvádíme první a poslední výskyt daného typu, jedná se pak pokud možno o objekty s prokazatelným datem betonáže.

Typ 3

První vyráběný a zabudovávaný typ vchodových střílen je vzor označovaný jako „Typ 3“, tedy se šroubovým uzávěrem. Vzhled je návrhem Čs. Zbrojovky (výkres S108 ze dne 12.1.1937) a výroba byla objednána v celkovém počtu 110 ks. Z tohoto počtu je zmapován výskyt 33 ks, a to ve III. sboru 19 ks a ve IV. sboru 14 ks. Převážně jsou v objektech, které jsou vybaveny jen jedním periskopem a byly tedy použity na počátcích výstavby. Případný výskyt u I. sboru není možné potvrdit pro značnou devastaci objektů Pražské čáry, která byla stavěna právě v tomto období. Jelikož jsou ale u některých objektů známy termíny betonáže v prvních dvou týdnech června 1937, tedy v době, kdy ještě nemusely být dodány střílny typu 2, je pravděpodobné, že zde byly osazeny právě tyto starší střílny. Jedná se o přibližně dvacet objektů. Situaci komplikuje dodatečné osazování střílen typů 1 a 2 v průběhu dalších týdnů po betonáži. Dalším možným místem, kde se mohl tento typ objevit byl i úsek IV u VII. sboru, jelikož k jeho zadání došlo už 14.4.1937. Bohužel se ale nedochoval ani jeden objekt tohoto úseku. Umístění tohoto typu střílny v objektu lze jednoduše ověřit i ve chvíli, kdy je vchodová střílna vytržena. Umístění kotev je totiž nesouměrné ke střeleckému otvoru. Kotvy vlevo jsou 7 cm a kotvy vpravo 11 cm od hrany otvoru, při celkové vzdálenosti kotev od sebe 27 cm. Vchodová střílna tohoto typu je menší než zbývající dva typy. Deska je o velikosti 27 x 30 cm (šířka x výška), kdežto u typu 1 a 2 je to 32 x 36 cm.

Číslo na střílně tohoto typu najdete na vnitřní straně pravé kolejnice vedení uzávěru dole. Byla nalezena čísla od 6 do 82. Čísla na střílnách jsou v rovném směru, u později vyrobených jsou svisle. Prozatím není známé přesné datum betonáže prvního objektu s tímto typem střílny. Dle poznámek na kartách objektů by se ale mělo jednat o IV/I/23 s betonáží před 18.5.1937. Bohužel se ale objekt nachází na soukromém pozemku uzamčen, což omezuje možnost průzkumu.

Na základě studia umístění jednotlivých typů střílen v prvních zadaných úsecích opevnění (IV. sbor, úseky I, a II) předpokládáme, že zde mimo dosud potvrzených 11 ks bylo instalováno pravděpodobně dalších až 12 ks střílen typu 3. Jednalo se o objekty v okolí obce Štítina (jak východně, tak západně od ní). Bohužel mnoho z nich bylo během bojů v roce 1945 (nebo těsně po nich) rozvaleno či zničeno a není možné tento předpoklad u většiny z nich již ověřit.

Souhrn typu 3:

Výrobce: Čs. Zbrojovka, výkres S108

Doba výroby: duben-květen 1937

Množství: 110 ks

Značení: nalezena čísla od 6 do 82, na vnitřní straně pravé kolejnice vedení uzávěru dole, vyraženo normálně, později svisle, číselná řada 1-110 + znak výrobce

První instalace: asi IV/I/23 (kolem 18.5.1937)

Poslední instalace: neznámo (pravděpodobně do konce července 1937)

Lokace: III. a IV. sbor + pravděpodobně I. sbor, možná i VII. sbor

Typ 2

Druhým vyráběným vzorem je „Typ 2“ s kolíčkovým uzávěrem. Opět se jedná o typ navržený Čs. Zbrojovkou a v dokumentech je označován „dle výkresu S210 ze dne 11.5.1937“. Ze strany ŘOP bylo objednáno 2000 ks a první dodávka 50 ks byla plánována ke dni 15.6.1937, dalších 100 ks k 25.6.1937 a pak od července každý týden 150 ks do celkového objednaného množství. Pokud byly dodávky dodrženy podle tohoto rozvrhu, tak poslední kusy byly dodány do konce září 1937. Výskyt je zmapován ve všech sborech v ČSR, kde byla výstavba zahájena (I., II., III., IV., VI. a VII. sbor) v celkovém počtu 862 ks.

Střílny jsou značeny výrobním číslem a znakem výrobce (malé Z v kolečku) v prostoru pod střílnovým otvorem (viz identifikační karta vchodové střílny Typ 2). Tato čísla jsou jedinečná a prozatím nejnižší identifikované číslo je 112 a nejvyšší 2107. Tím tedy můžeme říci, že číslování střílen zcela jistě navazovalo na řadu u typu 3 (1-110 pro typ 3 a 111-2110 pro typ 2). V tuto chvíli nejstarší identifikovaný objekt s tímto typem střílny je IV/IV/900 ze dne 16.6.1937, tedy jen jeden den po předpokládané první dodávce od výrobce. To ale znamená, že střílny by musely být dodány ještě dříve, jelikož jsou vkládány přímo do bednění minimálně týden před betonáží. Na opačném konci je pak pět objektů úseku III/16 (6084, 6087, 6088, 6093 a 6094), které byly postaveny začátkem října 1938. Je proto možné konstatovat, že střílny se instalovaly průběžně po celou doby výstavby nového typu LO. Podle některých historických pramenů mělo být dodáno do Rumunska až 147 ks vchodových střílen tohoto typu. Na fotografiích tamních objektů jsou v některých případech dokonce střílny i vidět. Prozatím ale nevíme, zda se jedná o střílny původně určené pro ŘOP, nebo byly v ZB vyrobeny přímo pro Rumunskou armádu.

V nedávné době jsme se setkali s jednou zvláštností. Byly nalezeny střílny se dvěma číselnými řadami. Při bližším průzkumu bylo zjištěno, že čísla vlevo jsou přeražena rovnou čárou a platná jsou tedy čísla vpravo. Pravděpodobně to bude následek chyby při značení střílen, kdy došlo omylem k opakovanému označení série 156-173 a následnému přeražení na 219-236.

Souhrn typu 2:

Výrobce: Čs. Zbrojovka, výkres S210

Doba výroby: červen-září/říjen 1937

Množství: 2000 ks

Značení: nalezena čísla od 112 až 2107, číselná řada 111 – 2110 + znak výrobce

První instalace: IV/IV/900 (16.6.1937)

Poslední instalace: viz text

Lokace: všechny sbory v ČSR

Typ 1

Třetím a nejčastějším vzorem vchodové střílny je „Typ 1“ s ozubeným vedením uzávěru. Tady se asi jedná přímo o návrh z konstrukce ŘOP, a proto bylo možné zadat výrobu více dodavatelům. Zatím byli identifikování tři předváleční dodavatelé a pravděpodobně jeden poválečný:

Báňská a hutní spol., Třinec – dále používaná zkratka „TŽ“

Rudolf Bächer, Roudnice nad Labem – zkratka „B“

Moravské ocelárny, Olomouc – zkratka „MO“

Poválečná výroba - výrobce neznámý

Nejsou známy přesné počty objednávek od jednotlivých výrobců, ale známe celkové objednané množství všech vchodových střílen všech typů dohromady – 13000 ks. Podle nalezených čísel lze odvodit alespoň minimální vyrobené množství a odhadnout tak i velikost objednávky. Pro výrobce „TŽ“ je to 5000 ks, pro „B“ 5000 ks a pro „MO“ pravděpodobně 890 ks, což je celkem 10890 ks. Pro poválečnou výrobu zatím nemáme žádné bližší údaje. Je možné, že se jednalo jen o velmi omezenou výrobu v řádu jednotek kusů. Střílny jsou vzhledově od všech výrobců identické, ale podle detailů, které budou popsány níže, lze odlišit jednotlivé dodavatele i přibližné období výroby.

Typ 1, výrobce TŽ

Spolu s výrobcem Bächer se bezesporu jedná o největšího výrobce vchodových střílen. Celkem bylo vyrobeno v Báňské a hutní spol. minimálně 4700 ks střílen. Výskyt je ve všech sborech v ČSR a prozatím bylo nalezeno 1238 ks nesoucí označení TŽ. Dalších 15 ks bylo identifikováno v Polsku.

Identifikace je většinou jednoduchá, a to podle typického znaku výrobce – v kolečku umístěná trojice mlátků a želízek a vyraženého čísla na střílně. První výroba se označovala vyraženým znakem nad pravým vedením s ozuby a až později byl znak umístěn jako nálitek na typickém místě, uprostřed dole pod nálitkem pro přejímací značku. Rozhraní změny značení bylo nalezeno v okolí čísel 250 – 294, kdy se střídá jak staré, tak nové značení (úseky IV/XIV a IV/X). U nejnižšího nalezeného čísla (TŽ číslo „2“) se žádný znak ale objevit nepodařilo, stejně jako například u střílny 370 a 479. Výrobní čísla jsou v obou případech vždy umístěna nad levým ozubením a tvoří ucelenou číselnou řadu od 1 do 5000. V terénu byla nalezena čísla od 2 do 4547 (v ČR), respektive 4638 (v Polsku).

Kolega Jiří Duchoň identifikoval na zadní straně střílny (TŽ 294), která je běžně zakryta betonem, čtyřmístné číslo „6569“ a posléze byl nalezen i příklop se stejným číslem. Nedávno byla prozkoumána i střílna s blíže neurčitelným číslem TŽ 12xx pocházející z objektu XVI/20, na ní bylo nalezeno číslo „6792“. Zatím se jedná o první dva případy výskytu tohoto značení na vchodové střílně. Takové podobné číslování se ale objevuje i u hlavních rámů střílen z výroby či subdodávek VHHT. Proto jedna z možností je ta, že deska vchodové střílny byla pro TŽ odlita právě ve VHHT a finální opracování pak provedly v Třinci. To by pak možná osvětlilo i léta vžitou nepřesnost, že vchodové střílny typu 1 vyráběly i Vítkovice. Prozatím se však jedná o nepodloženou hypotézu.

Střílny byly vyráběny od června/července 1937 až do ukončení výroby v říjnu 1938. Podle nálezů z terénu bylo v roce 1937 vyrobeno minimálně 1000 ks. Nejdříve jsme se domnívali, že první instalovaný objekt se střílnou „TŽ“ je I/E-22/3 z 21.7.1937, ale podle posledních průzkumů je tato střílna pravděpodobně instalována až poválečně v rámci reaktivace. Proto jsme posunuli první jistou instalaci až na 31.8.1937 u objektu IV/IV/1005 (TŽ číslo „2“). Posledními zabudovanými jsou pak střílny u pěti objektů betonovaných 30.9.1938 (II/CH1/109, II/R1/8, II/R1/214, II/S1/212 a II/Z3/148).

Ale skutečně posledními zabudovanými střílnami od TŽ jsou ty v původně německých objektech, nyní na území Polska. Výstavba objektů probíhala v létě 1939, ale do zahájení války nebyly zcela dokončeny. U sedmi z patnácti identifikovaných střílen se nám na základě studia a přiřazení čísel podařilo s vysokou pravděpodobností lokalizovat jejich původní plánované umístění, a to ve vloženém úseku {II} – Hlučín.

Souhrn typu 1 „TŽ“:

Výrobce: Báňská a hutní společnost Třinec (dnes Třinecké železárny), možné subdodávky z VHHT

Doba výroby: od července 1937, do zastavení výroby v říjnu 1938

Množství: pravděpodobně až 5000 ks

Značení: nalezena čísla od 2 až 4638, číselná řada 1-5000 + znak výrobce

První instalace: IV/IV/1005 (31.8.1937)

Poslední instalace: 30.9.1938 – viz text

Lokace: všechny sbory v ČSR

Identifikace v terénu: znak výrobce – viz identifikační karta vchodové střílny Typ 1 TŽ

Výrobní číslo vždy umístěné nad levým ozubením (i pokud není vidět nebo chybí znak výrobce)

Typ 1, výrobce B

Výrobce Bächer patří co do objemu s „TŽ“ k největším výrobcům vchodových střílen a do ukončení výroby zajistil pro účely výstavby více než 4000 ks. Výskyt je lokalizován hojně jen ve sborech v Čechách a na Moravě (I. – IV. sbor) a v malém počtu i na Slovensku (VI. sbor 1 kus). Celkem bylo identifikováno 1010 objektů s typickým kalíškem na vchodové střílně, tedy znakem výrobce umístěného uprostřed dole pod střílnovým otvorem. Při průzkumech opevnění v Polsku se podařilo kolegům nalézt i zástupce „Bächera“, prozatím se jedná o 8 ks.

Do nedávna jsme si mysleli, že typický kalíšek je jednoznačná identifikace, ale nyní se podařilo nalézt střílnu z první dodávky a zde kalíšek chybí. Tedy můžeme říct, že znak je použit poprvé někde mezi čísly R37 85 a R37 114. Číselná řada je umístěna na nálitku nad tímto kalíškem, ale tady je to komplikovanější, jelikož pro rok 1937 i 1938 začínají řady vždy od čísla 1. Rozlišovacím znakem je zde tedy značka přejímky ŘOP („R“, lvíček a vyražený rok „37“ nebo „38“) nacházející se také na nálitku. Část střílen z roku 1937 má ražbu přejímky a výrobní číslo vyraženo v normálním směru, u později vyrobených střílen téhož roku a u střílen z roku 1938 se razily značky „vzhůru nohama“. Přechod mezi směrem ražby je zaznamenán někdy mezi čísly R37 535 a R37 540. Na střílnách dále nalezneme nálitky s čísly vlevo (0 až 5 a písmeno „E“) a vpravo (0 až 2 a písmeno „E“) uprostřed stran a pod znakem výrobce pak vyražené číslo (0 až 12). Jejich význam není zcela objasněn, ale zřejmě se jedná o způsob označování jednotlivých odlévacích forem a v kombinaci možná i jednotlivých směn. U nalitých čísel vlevo a vpravo se navíc objevují některá čísla i v pozici „hlavou dolů“. V poslední době byly nalezeny dvě vchodové střílny, které nesou určité prvky značení Bächer. Je zde ražba číslice pod nálitkem, na kterém je částečně patrná ražba „R38“, ale není u nich typický kalíšek. Jen na základové desce je vzhůru nohami vyraženo čtyřmístné číslo. U jedné je číslo vlevo (4042), u druhé zase vpravo (4380). Jedná se o pořadová čísla celkem od začátku výroby? Nevíme. Máme tedy novou otázku, kterou snad jednou vyřešíme. Střílny byly vyráběny od června/července 1937 až do ukončení výroby v říjnu 1938 a podle nálezů z terénu bylo v roce 1937 vyrobeno minimálně 1000 ks (nejvyšší nalezené číslo R37 995) a pro rok 1938 bylo vyrobeno minimálně 2500 ks (nejvyšší nalezené je R38 232x). Stejně jako u výrobce TŽ byla domněnka, že první instalovaný objekt se střílnou „B“ je I/E-22/4 z 15.7.1937, ale i zde se asi jedná o zabudování v rámci reaktivace. Pochybnosti jsme měli i o instalaci v objektu I/C-10/16 ze dne 18.6.1937, jelikož na střílně není vidět typický znak kalíšku, ale právě zde byla prokázána střílna Bächer z první výroby (bez znaku) s číslem R37 85. Podle dokladů byla ale instalována až později, jelikož při betonáži nebyla k dispozici (dokument ze dne 16.7.1937). Takže první prokazatelná instalace střílny je v objektu I/C-14/32 ze dne 16.8.1937. Posledním objektem je pak I/114/46 betonovaný až po 8.10.1938 (ale přesné datum není známo).

Souhrn typu 1 „B“:

Výrobce: Rudolf Bächer, Roudnice nad Labem

Doba výroby: od července 1937, do zastavení výroby v říjnu 1938

Množství: až 5000 ks

Značení: znak výrobce „kalíšek“, 2x číselná řada (R37, R38) 1-xxxx na nálitku nad znakem (viz text) + další značení čísly na stranách základní desky střílny.

První instalace: prokazatelně I/C-14/32 (16.8.1937)

Poslední instalace: I/114/46 (po 8.10.1938)

Lokace: všechny sbory v ČSR

Identifikace v terénu: znak výrobce – viz identifikační karta vchodové střílny Typ 1 B (kromě prvních maximálně 113 ks z roku 1937).

Výrobní číslo na nálitku mezi střílnovým otvorem a znakem výrobce, čísla po stranách základní desky (objevují se ale i desky čisté, bez jakéhokoliv nálitku s čísly). Pokud je střílna ještě kryta bedněním a nemůžete nic z těchto znaků nalézt, prohlédněte si pozorně obě ozubená vedení a obrobenou plochu vpravo pod střílnovým otvorem. Pokud na žádné z nich není nikde číslo ani znak, jedná se pak s největší pravděpodobností o střílnu z produkce Bächer.

Typ 1, výrobce MO

Moravské ocelárny Olomouc jsou třetím výrobcem vchodových střílen typu 1 a do ukončení výroby jich vyprodukovaly pro účely výstavby pravděpodobně 890 ks. Výskyt je lokalizován prozatím jen ve sborech v Čechách a na Moravě (I. – IV. sbor) a to převážně ve II., III. a IV. sboru. I. sbor je zastoupen pouze úseky 173, 174 a 183. Při průzkumech bylo objeveno zatím 393 ks střílen MO s čísly od 10 do 890. Číselná řada je definována od 1 do (asi) 890. Stejně jako u TŽ, tak i zde máme dva typy značení. Starší typ má vyražené výrobní číslo a znak výrobce v prostoru pod obdélníkovitým nálitkem pod střílnovým otvorem – „MO“ umístěné v oválu a vedle výrobní číslo. Současně s tím je ale duplicitně číslo vyraženo i na obrobené ploše vpravo hned pod střílnovým otvorem, vlevo je pak „MO“. Přibližně od čísla 335 je číslování přemístěno nad pravé ozubené vedení (zřejmě pro lepší identifikaci výrobce), kdy nahoře je číslo a pod ním „MO“. Výroba byla zřejmě zahájena až jako poslední někdy kolem srpna/září 1937 a podle nálezů z terénu je možné, že v roce 1937 bylo vyrobeno celé objednané množství, jelikož ještě 10.12.1937 byla instalována střílna s číslem 724. První instalovaný objekt se střílnou „MO“ je II/G1/308 ze 17.9.1937 a posledním doloženým objektem pak II/CH3/12 ze dne 14.9.1938.

Souhrn typu 1 „MO“:

Výrobce: Moravské ocelárny, Olomouc

Doba výroby: od srpna/září 1937, pravděpodobně do konce roku 1937

Množství: nejspíše 890 ks

Značení: znak výrobce „MO“ a číselná řada 1-890

První instalace: II/G1/308 (17.9.1937)

Poslední instalace: II/CH3/12 (14.9.1938)

Lokace: I., II., III., IV. sbor

Identifikace v terénu: znak výrobce – viz identifikační karta vchodové střílny Typ 1 MO

Výrobní číslo a znak výrobce je umístěno nad pravým ozubeným vedením s výjimkou prvních cca 335 ks od výrobce „MO“, kdy je znak a číslo umístěno pod nálitkem a také pod střílnovým otvorem vlevo (znak) a vpravo (číslo).

Typ 1, poválečná výroba

Při průzkumu na Šumavě byly nalezeny vchodové střílny typu 1, které neodpovídají žádnému známému výrobci. Při podrobnějším průzkumu byly na nálitku nalezeny „zkřížené meče“, což je neklamný znak toho, že dané střílny byly vyrobeny až po roce 1948. Celkem těchto střílen bylo nalezeno prozatím 8 ks, a to jen v úseku 196 v I. sboru. Nebylo nalezeno jakékoliv značení výrobce, jen na nálitku jsou zkřížené meče a číslo 10.

Souhrn typu 1 „poválečný“:

Výrobce: neznámý

Doba výroby: 1949-1950

Množství: jednotky kusů

Značení: nenalezeno, jen na nálitku znak zkřížených mečů a číslo 10

První instalace: neznámo

Poslední instalace: neznámo

Lokace: I. sbor, úsek 196

Identifikace v terénu: jen podle „zkřížených mečů“ na nálitku.

Bylo nalezeno i dalších 307 střílen typu 1 v bývalé ČSR a další 4 ks v zahraničí, kde prozatím nebylo možné identifikovat výrobce.

Níže je statistický přehled výskytu jednotlivých typů vchodových střílen i výrobců a jejich zastoupení v jednotlivých sborech. Dále je zde aktualizovaný přehled zachovalosti střílen v jednotlivých sborech a procento jejich zmapování.

V rámci bývalé ČSR v tuto chvíli máme přiřazeno k výrobci 3856 ks, což je 74,9 % zachovalých vchodových střílen (cca 43,6 % instalovaných), ale stále zbývá spoustu bílých míst, které se plní jen pomalu. Třeba jen u necelých 55 % jsme schopni ověřit číslo střílny (především pro korozi, nebo vytěžení sběrači kovů). Proto bychom byli rádi za jakékoliv (i archivní) informace o číslech střílen (staré fotky, zápisky z průzkumů), dodávkách střílen ke sborům či úsekům, počtu instalovaných a třeba i evakuovaných střílen z nedokončených úseků a podobně. Žádná z těchto informací nebude bez souhlasu poskytovatele zveřejněna a poslouží jen k celkovému pochopení logiky dodávek a distribuce u sborů. Pomůže nám jakákoliv maličkost.

Všechna data a informace vycházejí z veřejných zdrojů a pramenů.

Všem moc děkujeme

Petr Šenkyřík, Libor Martinů, Jan Kubálek

Zdroje a literatura:

  1. www.ropiky.net
  2. www.opevneni.cz
  3. www.prazskacara.cz
  4. Velká kniha o malých bunkrech; Svoboda, Lakosil, Čermák; MF 2011, ISBN 978-80-204-2422-8
  5. Informacím ze soukromých archivů poskytnutých Janem Lakosilem, Tomášem Svobodou, Ivo Vondrovským a Zdeňkem Hanáčkem
  6. Stav výstroje LO, Pavel Holzknecht; 2009; forum.opevneni.cz
  7. terénních průzkumů autorů a jejich dalších kolegů a přispěvatelů.
  8. Fotografie: Libor Martinů, jiný autor označen u fotografieVloženo: 20.3.2020
Autor: Petr Šenkyřík
Copyright ropiky.net ©1999-2023        Ochrana osobních údajú (GDPR)